Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Datum objave: 30. junij, 2022

Z Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. list RS, št. 87/2022, z dne 24. 6. 2022) je določeno, da se za izplačila povračil stroškov prevoza, ki se nanašajo na obdobje od julija 2022 dalje, pri izračunu povračil stroškov uporablja znesek 0,21 eur (znesek 0,18 se nadomesti z zneskom 0,21 eur). Povračilo stroškov prevoza na službeni poti z lastnim vozilom pa bo znašalo 0,43 EUR/km (prej 0,37 EUR/km).

Ali to pomeni, da bodo delavci prejeli višje povračilo stroškov prevoza na delo in z dela? Pojasnilo je pripravila Jasmina Malnar Molek, svetovalka OZS.

Pravica do povračila stroškov je urejena v delovnopravni zakonodaji. Delavec je upravičen do povračila stroškov na način in v višini kot je določena s kolektivno pogodbo dejavnosti, podjetniško kolektivno pogodbo, internim aktom delodajalca ali pogodbo o zaposlitvi. Če je pravica po posameznem delovnopravnem aktu določena različno, delavcu pripada povračilo stroškov v višini, ki je zanj najugodnejša. Davčna zakonodaja nikoli ne določa pravic delavca, temveč ureja le obdavčitev te pravice.

Skladno z 130. členom ZDR-1 mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. ZDR-1 ne ureja načina in višine povračila, temveč napotuje na ureditev v kolektivnih pogodbah ali podzakonskem aktu. Podzakonski akt nikoli ni bil sprejet, zato za delodajalce, ki jih ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti velja, da način in višino povračil stroškov uredijo v internem aktu

Večina kolektivnih pogodb dejavnosti določa, da delavcu pripada povračila stroškov prevoza na delo in z dela v določenem procentu najcenejšega javnega prevoza, za vsak dan prisotnosti na delu, če je delovno mesto oddaljeno od mesta opravljanja dela več kot določeno število kilometrov. Le če delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, mu pripada povračilo stroškov prevoza v višini x EUR za x kilometer razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela.

Interni akti delodajalca običajno vežejo pravico do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela na javni prevoz. So pa nekateri delodajalci s spremembo Uredbe, ki je v zasebnem sektorju pričela veljati septembra 2021, uredili povračilo stroškov prevoza na delo na način, da se ti povrnejo v višini kilometrine.

In da se vrnemo k našemu vprašanju: Ali bo višji neobdavčen znesek kilometrine rezultiral v višjem povračilu?

Odgovor: Če je delavec upravičen do povračila stroškov v višini kilometrine, je odgovor DA. Če je delavec upravičen do povračila stroškov v višini javnega prevoza, pa žal NE. Za slednje velja, da bodo upravičeni do višjega povračila le, če bo prišlo do podražitve cen javnega prevoza oziroma, če bo prišlo do spremembe načina povračila stroškov (sprejema ali spremembe internega akta, ki bo pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela vezal na kilometrino).