Sprejeta dva nova zakona

Datum objave: 24. februar, 2022

Državni zbor je  22.2.2022 sprejel dva zakona, ki pa še nista objavljena v Uradnem listu. Veljati bosta začela naslednji dan po objavi.

1. Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1)

Veljavni ZUTD določa, da začasno ali občasno delo lahko upokojenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu, pri čemer neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec . Ne glede na navedeno lahko upokojenec opravlja začasno ali občasno delo tudi največ 90 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur.

S sprejemom omenjenega zakona se predlaga izjema od navedenega pravila, in sicer na način, da se upokojencem dovoli, da v koledarskem mesecu opravijo največ 90 ur začasnega ali občasnega dela oziroma tudi največ 120 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega ali občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 1080 ur. Dodatno se določa, da se pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 4.000 delavcev, lahko opravi največ 7.500 ur začasnega ali občasnega dela.

Ukrepi bodo veljali  do 31.12.2022.


2. Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

Zakon določa pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov, in sicer je upravičenec pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana v RS za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1.12.2021 in ji bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 %.

Izjava se vloži na FURS do 15.4.2022. Podrobno metodologijo ocenjevanja škode, pogoje in postopek dodelitve pomoči za gospodarstvo bo predpisala Vlada, predvidoma v 8 dneh po uveljavitvi zakona. Upravičenost do prejete pomoči ugotavlja FURS v letu 2023, po objavi letnih poročil za leto 2022. Zakon določa tudi začasne ukrepe na področju kmetijstva in na davčnem področju (predložitev DDPO in DohDej do 30.4.2021).