Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu

Datum objave: 3. junij, 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis "Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu", ki je namenjen lesarskim mikropodjetjem z do 5 zaposlenimi, s katerim želi podpreti ta segment lesnopredelovalne panoge.

Namen javnega razpisa

Mikropodjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, predstavljajo okoli 80% vseh podjetij v lesnopredelovalni panogi, ki na eni strani s svojo razpršenostjo prestavljajo pomemben dejavnik razvoja v lokalnih okoljih, po drugi strani pa so ranljiva na zunanje dejavnike npr. epidemijo Covid-19, zato je namen tega javnega razpisa spodbuditi razvoj mikropodjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa).

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Predvideni upravičenci v predmetnem razpisu so mikropodjetja v razredu do 5 zaposlenih in imajo registrirano dejavnost:

- oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali - oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 1.000.000 EUR v letih 2022 in 2023.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5.000,00 EUR ter največ 50.000,00 EUR.

Upravičeni stroški se sofinancirajo v višini največ 60% upravičenih stroškov in so naslednji:

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev), - stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja), - stroški plač in drugi stroški dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa za enega zaposlenega.

Standardni strošek na enoto je 11,93 EUR na uro in je izračunan na podlagi Metodologije, ki je del razpisne dokumentacije. Strošek zaposlenega na projektu je največ 160 efektivnih delovnih ur.

Vsi ostali stroški so neupravičeni.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na razpis in konča 15. 10.2023.

Roka za oddajo vlog: 30. 6. 2022 in 18. 11. 2022.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov sebastijan.milovanovic-jarh@gov.si in mitja.spes@gov.si.

Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vloge je objavljena na spletni strani MGRT - https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-spodbude-za-mikropodjetja-v-lesarstvu/