Pojasnila ministrstva glede določene najvišje cene električne energije za MSP

Datum objave: 11. januar, 2023

Vlada Republike Slovenije je na svoji dopisni seji 30. 12. 2022 sprejela Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo, in začasno določila najvišje drobnoprodajne cene zanje.

Z uredbo vlada začasno in pod posebnimi pogoji, od 1. januarja 2023 in do 30. junija 2023, z javno intervencijo določa cene za dobavo električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so nižje od stroškovnih cen.

Električna energija se obračunava po višji in nižji dnevni tarifni postavki, v redkih primerih tudi po enotni tarifni postavki. Zato ta člen določa vse tri cene, razmerja med njimi pa so enaka povprečnemu razmerju trenutnih tržnih cen. Najvišja drobnoprodajna cena za količino električne energije te uredbe znaša:

  •     za višjo dnevno tarifno postavko 0,21700 EUR/kWh,
  •     za nižjo dnevno tarifno postavko 0,15550 EUR/kW
  •     za enotno tarifno postavko 0,19500 EUR/kWh.

Ob tem je določeno, da te cene veljajo le za omejeno količino električne energije (za 90 % pretekle porabe), s čimer so odjemalci spodbujeni k varčevanju, saj je dobavitelj končnemu odjemalcu za električno energijo, ki presega to količino, dolžan ponuditi po tržni ceni. Uredba je začela veljati 1. januarja 2023 in velja do 30. junija 2023.

Pojasnila MZI

OZS je na MZI naslovila vprašanja.  Pojasnila pristojnega ministrstva objavljamo v celoti.

  1. Ali morajo elektro podjetja tistim, ki so že v decembru sklenili pogodbo, ponovno poslati novo pogodbo ali aneks ali bodo avtomatsko prejeli račun po znižani ceni, glede na sprejeto uredbo?

Uredba prevlada nad pogodbo. Dobavitelj energije (90 % porabe v 2021 ...) ne sme zaračunati dražje, kot določa uredba, ne glede na pogodbeno ceno. Če je cena v pogodbi nižja, se zaračuna po pogodbeni ceni (razen če jo dobavitelj spremeni, če jo po pogodbi sme). Če se obe strani strinjata, lahko podpišeta tudi aneks, če je potrebno glede na določila osnovne pogodbe  ali če je to potrebno zaradi izvedbenih razlogov.

  1. Glede na objavo Uredbe vlade RS v UL št. 167 z dne 30.12.2022, o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, želi podjetje preveriti pogoj 90 % porabljene električne energije v primerjalnem letu 2021.V navedenem letu namreč tako kot tudi veliko drugih podjetij, v prvih treh oz. štirih mesecih leta 2021 zaradi odloka vlade o omejevanju epidemije covid19 niso smeli obratovati. Posledično so imeli v tem obdobju le minimalno porabo električne energije, kolikor je potrebno za vzdrževanje samega objekta. V tem primeru torej ne gre za izpolnjevanje pogoja iz 2. odstavka 4. člena Uredbe, saj je poraba električne energije, čeravno minimalna in ne za potrebe izvajanja dejavnosti, vendarle bila. Glede na to da je pogoj za regulirano ceno po 4. členu Uredbe le količina električne energije v višini do 90 % iz leta 2021 ni razumljivo, zakaj tudi v tej uredbi ne velja enaka določba o načelu sorazmernosti kot v 17. členu ZPGOPEK UL 163 z dne 27.12.2022 in za referenčno leto ni določeno leto 2019.

Določba v ZPGOPEK v tem primeru ni izvedljiva, saj zahteva individualno obravnavo (vloge, dokazila, reševanje, ...). Mi želimo, da regulirane cene delujejo brez vlog in dokazil, le na podlagi podatkov elektrooperaterja.

  1. Nelogično je primerjati količinsko porabo električne energije iz leta 2021, ko so podjetja lahko obratovala le 3 od 6 mesecev, s porabo v 2023 in to le na ravni 90%, saj to realno v povprečju pomeni prag na ravni le 45% (obratovanje 3 oz. 6 mesecev).

Pripravlja se sprememba Uredbe, zaradi težavnosti leta 2021 kot reference.

  1. Podjetje je 30.09.2022 sklenilo Aneks k pogodbi o dobavi električne energije. Uredba določa, da omejitev drobnoprodajne cene velja tudi za pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od 9. novembra do vključno 31. decembra 2022.  Ali za podjetje, ki je sklenilo aneks pred 9. 11. 2022 velja Uredba?

Za pogodbe, ki so bile sklenjene pred 9. novembrom 2022 Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja ne velja in se izvajajo po ceni, ki jo določa pogodba (razen če gre za odjemalce, ki so do regulirane cene upravičeni po Uredbi  o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22)  ali Uredbi o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Uradni list RS, št. 162/22).

  1. Ali nova vladna uredba o omejitvi cene električne energije velja za vsa odjemna mesta, za mikro, mala in srednja podjetja, tudi za odjemna mesta pod 43KW, ki so imela prej omejeno ceno okrog 0,11 EUR/KWh (po Uredbi o določitvi cene energije)?

V primeru, da gre za odjemalce, ki so po Uredba o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22) nižjo ceno, velja ta nižja cena.

  1. Prosimo za obrazložitev 4. člena – če v letu 2021 ni porabe, ali se upošteva povprečje 2018, 2019, 2020 ali uporabnik sam izbere zanj ugodnejše leto? Kaj pomeni, da 2021 ni bilo porabe (1. stavek drugega odstavka 4. člena)? Kako v primeru, če je bilo podjetje odprto v marcu 2021 oz. 2022 in kaj v primeru, če je bilo podjetje odprto oktobra 2021 oz. 2022? Kaj pomeni enako obdobje in ali je to povprečje mesecev ali vsak posamični mesec?

Izračuna se povprečna poraba istega meseca na podlagi porabe v istih mesecih vseh treh let 2018, 2019 in 2020. Ni porabe pomeni, da je bila poraba nič. Če je bilo podjetje priključeno v letu 2021 ali 2022, se od začetka porabe izračuna eno mesečno povprečje in se ga upošteva za vse mesece enako. Obdobje pomeni en mesec.

  1. Ali se lahko uporablja Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja ter uredba o določitvi cen električne energije hkrati?

Glede tega zakona ni nobene izključitve. Bo pa zaradi omejene cene teže izpolniti kriterije iz Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

draginja elektrike