Kaj smemo in kaj ne? (do 22.12.2021)

Datum objave: 6. december, 2021

V nadaljevanju navajamo trenutno dovoljene dejavnosti oz. omejitve. Točna pojasnila k vsaki dejavnosti najdete na spletni strani ministrstva TUKAJ in pa spletni strani OZS oziroma TUKAJ!

Koristne povezave:

 • Priporočila NIJZ za izvajanje dejavnosti najdete TUKAJ!
 • Smernice Informacijskega pooblaščenca o preverjanju PCT pogojev za delodajalce oziroma upravljalce najdete TUKAJ!, za posameznike pa TUKAJ!
 • Informacija glede možnosti testiranja TUKAJ!
 • Več o samotestiranju, stroških in seznam ponudnikov hitrih testov za samotestiranje TUKAJ!
 • Možnosti cepljenja TUKAJ!
 • Pogoje za prehajanje meja TUKAJ!
 • Vzorec obvestila o zahtevi PCT pogoja, ki ga morate namestiti pred vstopov v prostore TUKAJ!

Veljavnost: od 4. decembra 2021 dalje (2. dopolnitev odloka, ki velja od 8. novembra 2021 dalje)

Dodajajo se nove omejitve glede izvajanja sejmov na odprtih površinah:

 • preverjanje pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo sejemsko oz. kongresno dejavnost;
 • prodaja blaga na sejemski prireditvi na odprtih površinah je dovoljena na način prodaje zunaj prodajaln, skladno z Zakonom o trgovini. Predvsem se lahko izvaja na območju, ki ga ima lokalna skupnost v svojem aktu določenega v ta namen. Potrebno je tudi pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. Pisno soglasje mora določati prostor in časovni termin prodaje blaga;
 • enosmerno gibanje z ločenimi vhodi in izhodi ter ograjevanje prostora, kjer se izvaja sejemska dejavnost, je potrebno samo pri prireditvah na odprtih površinah. To velja tudi za samostojne premične stojnice;
 • ni več dovoljeno izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač na sejemski prireditvi na odprtih površinah (samostojna premična stojnica, premične stojnice v nizu ali skupini), razen tradicionalne priprave in strežbe pečenega kostanja.

Ostale spremembe se nanašajo na izpolnjevanje pogoja PCT, glede katerega je v 2. členu med priznana cepiva dodano cepivo Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) in pogoje za izvajanje dejavnosti obratovanja žičniških naprav.


Veljavnost: od 27. novembra 2021 dalje (1. dopolnitev odloka, ki velja od 8. novembra 2021 dalje)

Bistvene spremembe za podjetnike in obrtnike so sledeče:

 • končno je kot izjema od izpolnjevanja pogoja PCT za uporabnike priznana dostava blaga oz. prevzem poštnih pošiljk v dostavi naslovniku;
 • osebe brez prebivališča v Sloveniji (stalnega ali začasnega) stroške testiranj (bodisi za namene opravljanja dela v Sloveniji, ali če se dejavnosti udeležujejo kot uporabniki) nosijo same, razen če so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji (npr. vozniki v mednarodnem prevozu, ki so zaposleni pri slovenskem delodajalcu in nimajo prebivališča v Sloveniji);
 • spremembe pri izvajanju kongresne in sejemske dejavnosti: dodano je, da se pri izvajanju sejemske dejavnosti zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev z ločenimi vhodi in izhodi. Prav tako je dodana zahteva, da območje sejemske dejavnosti na odprtih površinah (premične stojnice v nizu ali skupini) mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni mogoč mimo uradnega vhoda;
 • spremembe pri izvajanju gostinske dejavnosti: ob vhodu v lokal ali prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, mora biti po novem na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v lokalu ali na prostoru (sprememba v drugem odstavku 14. člena Odloka). Dodan je nov tretji odstavek, ki izrecno dovoljuje izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač na sejemskih prireditvah na odprtih površinah in na zunanjih premičnih stojnicah, vendar pod pogojem sedeče strežbe med 5h in 22h in objave največjega števila hkrati prisotnih oseb na prostoru.

Navedene spremembe so začele veljati, 27. 11. 2021.

Še pojasnilo MGRT, ki smo ga prejeli 29.11.2021:

Ali je možno enako izjemo glede dostave blaga uporabiti tudi za prevzem naročenega blaga pri ponudnikih – na njihovem sedežu oz. poslovni enoti (npr. blago se naroči po telefonu/mailu in plača vnaprej ter ga uporabnik potem samo prevzame pred vhodom v poslovne prostore ponudnika, ko je stik med uporabnikom in ponudnikom minimalen)? »V povezavi z vašim  vprašanjem vam odgovarjamo, da nova izjema od PCT pogoja za potrošnike/uporabnike za poštne storitve in blago v dostavi, velja samo za potrošnike, ki prevzemajo blago doma oz na posebnem prevzemnem mestu, ki pa ne sme biti znotraj poslovnega objekta


Veljavnost: od 8. novembra 2021 dalje

Tamara Starič Petrović, vodja svetovalnega centra OZS, je pripravila pojasnila v zvezi z novim Odlokom, ki bo začel veljati v ponedeljek, 8. 11.2021, pri čemer bodo določeni ukrepi začeli veljati 15. 11. 2021.

STROŠEK TESTIRANJA

Za naše člane je verjetno najbolj pomembna novost ta, da se skladno z drugim odstavkom 10. člena Odloka sredstva za opravljanje testiranja s HAG testi (pri izvajalcih, kot so npr. zdravstveni domovi) in HAG testi za samotestiranje tako za (samo)zaposlene, kot uporabnike (npr. potrošnike) zagotavljajo iz proračuna RS - z novim Odlokom velja za vse delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Da stroške testiranja krije država, velja tudi za potrošnike, uporabnike storitev. Glede povračila stroškov testiranja je v 10. členu Odloka definirano: »Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov testov HAG in testov HAG za samotestiranje ter način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. Višina povračila stroškov iz prejšnjega stavka ne sme biti višja od cene, ki jo določa predpis, ki ureja najvišjo dovoljeno ceno zdravstvenih storitev testiranja s testi HAG in ceno testov HAG za samotestiranje.« V Ur.l.RS 174/2021 je tudi že objavljen predpis, ki določa najvišjo dovoljeno ceno testov Uredba o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje in sicer: Najvišja cena zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja znaša 7 eurov na storitev. Najvišja cena hitrih antigenskih testov za samotestiranje, ki so na seznamu testov za samotestiranje, za katere proračun Republike Slovenije zagotavlja povračilo stroškov, znaša 2,5 eura na test brez DDV.

 Vsekakor vas bomo glede postopka povračila stroškov za testiranje še obvestili. Shranite račun, če boste v ponedeljek kupovali teste. Uredba o določitvi cen testov velja od 6.11.2021 do 4.5.2022, Odlok pa od 8.11.2021.

BISTVENI UKREPI

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljevanju: Odlok) je objavljen v Uradnem listu RS (174/2021). Bistveni ukrepi so naslednji:

1. Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (pogoj PCT) je po novem izpolnjen, če se osebe i. izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in ii. razpolagajo z enim od dokazil o prebolevnosti, cepljenosti ali testiranju (enako je načeloma tudi prej veljalo, vendar se v praksi ni izvajalo).

2. Meja pri dokazovanju pogoja PCT se zniža, tako da po novem morajo pogoj PCT izkazovati vse osebe, starejše od 12 let (prej 15 let).

3. Pogoja PCT ni treba izkazovati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami le pod pogojem, da je v prodajalni na osebo zagotovljeno najmanj 10 m2 (prej ni bila predvidena omejitev na 10 m2 na osebo). Enako velja za specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki. Te trgovine so dolžne na vidnem mestu ob vhodu v prodajalno objaviti obvestilo o največjem dopustnem številu prisotnih obiskovalcev.

4. Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (to pomeni tudi v gostinskih obratih, prodajalnah itn.).

5. Maske so po novem potrebne tudi na odprtih krajih (ne glede na upoštevanje pogoja PCT), če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 m od odrugih oseb (izjema so člani istega gospodinjstva). Maske za govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih niso potrebne le, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre (prej 1,5 m).

7. Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač je dovoljeno le v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Uporaba maske ni potrebna le ob upoštevanju pogoja PCT za goste, sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač (izjema: opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance).

8. Ob vhodu v gostinski lokal mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v prostoru.

9. Obratovanje gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni klubi), ni dovoljeno.

10. Zbiranje ljudi je začasno prepovedno (prej je bilo prepovedano zbiranje ljudi nad 50 oseb), z izjemo skupine oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Začasno pa so prepovedane vse javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti

11. S 15. novembrom 2021 se morajo učenci osnovne šole in dijaki testirati s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Samotestiranje se opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu in sicer trikrat tedensko. V ta namen jim pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Prav tako je obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za študente, pri čemer se samotestiranje prav tako opravi v izobraževalni instituciji.

12. Javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, dovoljene pa so v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.

13. Javne športne prireditve pa so dovoljene zgolj v primeru, da se izvedejo na prostorih s fiksnimi sedišči, pri čemer mora biti med udeleženci eno sedišče prosto ob uporabi zaščitnih mask, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.

14. Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.

Vlada RS je objavila tudi, da je bil sprejet sklep o opravljanju dela na domu, ki velja za državno upravo in nalaga predstojnikom organov državne uprave, da na podlagi Zakona o delovnih razmerjih v najkrajšem možnem času javnim uslužbencem v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah do preklica odredijo delo od doma, in sicer na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog ter kje je zagotovljena informacijska tehnologija. Vlada RS je pozvala vse preostale delodajalce, da z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2, kjer to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog, organizirajo delo na način, da se le-to opravlja na domu.


Veljavnost: od 1. do 7. novembra 2021 (op.: 4. sprememba in dopolnitev odloka)

Najbolj pomembne spremembe Odloka :

 1. uvaja se testiranje s HAG v določenih zdravstvenih in drugih ustanovah za uporabnike v času nastanitve (bolnišnice, socialno varstveni zavodi itn.), za kar se sredstva zagotovijo v proračunu;
 2. rezultat HAG testa za samotestiranje je veljaven 48h po odvzemu brisa namesto en teden;
 3. po novem se tudi veljavnost HAG testa za namene opravljanja dela skrajša iz enega tedna na 48h po odvzemu brisa;
 4. prostovoljno samotestiranje s HAG testi se razširi na vse učence in dijake (prej samo učenci 7., 8. in 9. razreda), pri čemer je negativen test na takšnem testiranju potreben tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih aktivnostih, ne glede na starost učenca in dijaka. Testiranje se izvaja dvakrat tedensko namesto enkrat, kar pomeni, da učenci in dijaki v lekarni lahko dobijo 10 testov in ne samo 5;
 5. izjema glede neuporabe zaščitne maske v PC okoljih ne velja več za osebe:
  • v dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter
  • v dejavnostih in pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika med ponudnikom in uporabnikom (npr. med frizerjem in stranko).

Veljavnost: od 30. septembra 2021 dalje (op.: 3. sprememba odloka)

Vse kar je veljalo od 18. septembra in 24. septembra 2021, velja še naprej, sprememba je le pri uporabi zaščitne maske:

1.gostom v zaprtih javnih krajih in prostorih, kjer se nudi tudi hrana in pijača (ob pogoju izpolnjevanja pogoja PCT), ni treba uporabljati zaščitne maske:  izjema uporabe zaščitne maske velja za zaprte javne kraje in prostore le, če sta istočasno izpolnjeni dve zahtevi:

  1. da gosti izpolnjujejo pogoj PCT in
  2. da se v teh prostorih in krajih nudi hrana in pijača.

Po pojasnilu Ministrstva za zdravje so javni prostori in kraji tisti prostori in okolja do katerih ima vsakdo dostop. Javni prostor je prostor, ki je dostopen širši javnosti ali prostor za skupno uporabo, ne glede na lastništvo ali pravico do dostopa.

2. nošenje zaščitne maske ni obvezno v okoljih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC


Veljavnost: od 24. septembra 2021 dalje (op.: 2. spremembe odloka)

Vse, kar je veljalo od 18. septembra dalje, velja še naprej, dodane pa so naslednje spremembe:

 • pogoja PCT delavcem ni potrebno izpolnjevati za čas opravljanja dela na domu,
 • pri oskrbi na bencinskih servisih veljajo omejitve oz. PCT pogoj le v primeru uporabe storitev ali nakupa blaga v njihovih zaprtih prostorih,
 • vsa športna vadba (treningi, rekreativna vadba, tekmovanja...) se lahko izvaja brez uporabe zaščitne maske, ne glede na medsebojno razdaljo. To pa je dovoljeno pod pogojem, da osebe izpolnjujejo PCT pogoj. Pogoja PCT pa še vedno ni potrebno izpolnjevati otrokom do starosti 15 let (zanje velja splošna izjema).

Veljavnost: od 18. septembra 2021 dalje (op.: 1. spremembe odloka)

Objavljene so bile nekatere spremembe odloka, ki že velja od 15. septembra 2021 dalje. Bistvene spremembe so:

 • Dodana je obveznost, da se mora v primeru pozitivnega rezultata testa HAG ali testa HAG za samotestiranje testirana oseba udeležiti testiranja s testom PCR, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
 • Dodane so tudi izjeme za osebe, ki jim pogoja PCT ni treba izpolnjevati:
  • osebam, ki so mlajše od 15 let (o.p. prej 12 let) in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji
  • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane
  • osebam, ki pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase
  • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom
  • uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19 ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2
  • uporabnikom poštnih storitev, čer gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice
 • Prav tako omejitve glede izpolnjevanja pogoja PCT  ne veljajo tudi v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence, zaščite in reševanja ter za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo na bencinskih servisih. Za nujno oskrbo se po novem štejejo tudi humanitarna skladišča, centri za razdeljevanje hrane in drugi kraji, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.
 • Dodan je poseben člen, ki se nanaša samo na uslužbence v državni upravi (10.a člen - Op.: v državni upravi bodo delali le še tisti, ki so cepljeni ali so preboleli covid-19. Vlada je določila tudi, da morajo zaposleni v javni upravi do prvega oktobra sprejeti prvi odmerek cepiva, najkasneje do prvega novembra pa morajo biti polno cepljeni.).

Odlok začne veljati 18.9.2021 (razen določb, ki se nanašajo na zaposlene v državni upravi (10.a člen), ki se začnejo uporabljati 1.10.2021).


Veljavnost: od 15. septembra 2021 dalje (op: od 18.9.2021 in 24.9.2021 dalje so temu dodane nekatere spremembe - glej zgoraj!)

Spremembe naj bi veljale od srede, 15. septembra 2021. Spremenjeni odlok je bil sicer že objavljen v Ur. l. RS št. 146/2021, vendar pa je OZS že naslovila vprašanja na pristojne in čaka na dodatna pojasnila, ki jih bomo objavili takoj po prejemu.

Novi odlok določa:

 • na kakšen način se dokazuje izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (»pogoj PCT«);
 • kateri testi veljajo za izkazovanje dela T iz pogoja PCT;
 • kdo mora izpolnjevati pogoj PCT pri opravljanju dela oz. v drugih primerih in izjeme;
 • kdaj se lahko uporabijo testi HAG za samotestiranje;
 • kdo nosi stroške testiranj;
 • kdo preverja izpolnjevanje pogoja PCT;
 • uporabo zaščitne maske in medosebno razdaljo ter
 • razkuževanje rok in prezračevanje prostorov.

Pogoj PCT skladno z Odlokom osebe dokazujejo:

 1. z dokazilom o negativnem testu (HAG - veljavnost 48 ur ali PCR - veljavnost 72 ur),
 2. z dokazilom o prebolelosti (obdobje prebolelosti se znižuje na 180 dni od pozitivnega PCR testa, ki ni starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače) ali
 3. z dokazilom o cepljenju.

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati:

 1. vsi delavci (ne glede na dejavnost) in
 2. osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu (ne glede na dejavnost), ali
 3. osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost (ne glede na dejavnost).

Za opravljanje dela se šteje, da oseba izpolnjuje pogoj PCT tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih, vendar samo na delovnem mestu. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so:

 1. uporabniki storitev ali
 2. udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami.

V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom,
 • v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,
 • specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.

Odlok določa, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, in sicer z dokazili iz 2. člena (EU COVID potrdilo, potrdilo zdravnika, SMS z rezultatom testa) in 6. člena Odloka (evidenčni list).

Še vedno velja obveznost odgovornih oseb, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, da morajo na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

Osebam, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji in ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

Obveznosti glede uporabe zaščitne maske ostajajo enake, razen v primeru gostov v določenih dejavnostih, kjer je po novem določeno, da so izjema od obveznosti nošenja mask samo gosti, ki sedijo za mizo v gostinski dejavnosti (in ne več vsi gosti v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač).

V zvezi z medosebno razdaljo ter razkuževanje rok in prezračevanje prostorov vsebinskih sprememb ni.

Pri začasni omejitvi zbiranja ljudi prav tako ni vsebinskih sprememb, razen usklajevanja besedila Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 z Odlokom.


Veljavnost: od 6. septembra 2021 do 14. septembra 2021

V Uradnem listu RS št. 141/2021 je bil objavljen Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Odlok, ki začne veljati v ponedeljek 6. septembra 2021, združuje ureditve več prej ločenih odlokov v zvezi z omejevanjem in obvladovanjem nalezljive bolezni COVID-19, kot so izpolnjevanje PCT pogoja za ponudnike in osebe, ki se udeležujejo dejavnosti, uporabo zaščitnih mask, samotestiranje, kritje stroškov in vpogled v dokazila o izpolnjevanju PCT pogoja itn.Spodaj so naštete najbolj pomembne spremembe glede na trenutno veljavno ureditev.

PCT pogoj:

Po novem sešteje, da je PCT pogoj izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od navedenih dokazil, in sicer:

 1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
 4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je prejela:
  • drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca (do 12. septembra 2021 zadostuje en odmerek slednjih dveh cepiv, če je od cepljenja poteklo 21 dni) ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;
  • prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
 5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 240 dni;6. z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke zgoraj. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Dejavnosti, kjer je PCT pogoj nujen za ponudnike:

PCT pogoj po novem morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb s COVID-19 in s tem nevarnost za zdravje oseb, ki delajo v tem okolju ali uporabnikov storitev, in sicer v:

 1. zdravstveni dejavnosti,
 2. dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih,
 3. socialno varstveni dejavnosti,4. kulturnih dejavnostih,
 4. dejavnostih verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode,
 5. dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev,
 6. dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 7. dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj,
 8. dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva v Republiki Sloveniji,
 9. dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih,
 10. dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 11. državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih gospodarskih zavodih in javnih zavodih, ki niso posebej opredeljeni v tem odstavku,
 12. dejavnosti avtotaksi prevozov,
 13. dejavnosti prevozov oseb v zaprtih žičniških napravah,
 14. na deloviščih in na skupnih deloviščih, v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
 15. na deloviščih za osebe, ki imajo položaj udeleženca v skladu s področnimi predpisi (npr. za investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca v skladu s predpisom o graditvi objektov),
 16. policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvajajo naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti,
 17. osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje kazni zapora, pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, azilnih domovih, integracijskih hišah,
 18. osebe, ki delajo kot osebni asistenti skladno z zakonom, ki ureja osebno asistenco, in osebe, ki delajo pri izvajalcih programov v podporo družini,
 19. uradne osebe, ki opravljajo nadzor po področnih predpisih (npr. inšpektorji) oziroma tiste, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem tega odloka in pooblaščene osebe, ki opravljajo izvršbo.
Samotestiranje:

Za osebe iz prejšnjega odstavka se za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu. Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega.

Pri tem je pomembno, da ponudniki iz prejšnjega odstavka za opravljanje občasnega dela oziroma za občasno udeležbo v okoljih ali dejavnostih dokazujejo PCT pogoj testiranja samo s PCR metodo ali HAG metodo, kot je opisana na začetku (torej na 72h oz. 48h). Samotestiranje se izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. Rezultata testiranja s testom HAG za samotestiranje se ne vnaša v CRPP in se ga ne uporablja za pridobitev EU DCP. V primeru pozitivnega rezultata testirana oseba obvesti osebnega zdravnika, ki jo napoti na potrditev z metodo PCR.

PCT pogoj za uporabnike storitev ali osebe, ki so udeležene/prisotne pri izvajanju dejavnosti:

PCT pogoj po novem morajo izpolnjevati tudi osebe, ki so udeležene ali prisotne pri izvajanju dejavnosti v Republiki Sloveniji iz 1. do vključno 11. točke odstavka »Dejavnosti, kjer je PCT pogoj nujen za ponudnike«. Poleg njih PCT pogoj morajo izpolnjevati, med drugimi npr., tudi športniki za kontaktne športe na zunanjih površinah in odprtih prostorih in uporabniki zaprtih žičniških naprav.

Izjeme, ki jim PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati, so:

 1. osebe, ki so mlajše od 12 let,
 2. osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 3. uporabnikom storitev:
 • trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost,
 • lekarn,
 • bencinskih servisov,
 • bank in zavarovalniških storitev,
 • pošte,
 • dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane,
 • servisnih delavnic, tahografskih delavnic, nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil ter rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, kjer ni neposrednega stika z izvajalcem dejavnosti.

Omejitve iz tega odstavka ne veljajo tudi v primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

Preverjanje PCT pogoja:

Za osebe iz odstavkov »Dejavnosti, kjer je PCT pogoj nujen za ponudnike« in »PCT pogoj za uporabnike storitev ali osebe, ki so udeležene/prisotne pri izvajanju dejavnosti« preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, pri čemer se preverjanje izpolnjevanja pogoja opravlja z dokazili iz prvega odstavka zgoraj. Nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja izvajajo pristojne inštitucije.

Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja PCT pogoja, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje. Zoper osebo, ki opravlja delo oziroma je udeležena v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti. Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli uporaba storitve ali udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti.

Sredstva za izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje:

Za osebe iz odstavka »Dejavnosti, kjer je PCT pogoj nujen za ponudnike« zagotavljajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Uporabniki storitev stroške testiranja, ki so pogoj za izpolnjevanje PCT pogoja, krijejo sami. Minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov testov HAG in testov HAG za samotestiranje ter način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.

Uporaba zaščitne maske:

Zaščitna maska je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih ter tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih.

Izjema velja:

 1. za člane istega gospodinjstva na odprtem,
 2. ko je na odprtem zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb,
 3. v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in
 4. na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Uporaba maske prav tako ni potrebna, med drugim, za:

 • osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 • ob upoštevanju pogoja PCT za goste v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.
Razkuževanje rok:

Še naprej je ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki ga mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor. Enako velja za upravnike večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, ki morajo zagotovijo namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok.

Prezračevanje:

Izvajalci dejavnosti oziroma upravljalci poslovnih stavb in stavb, v katerih se izvaja dejavnost na območju Republike Slovenije so dolžni poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo.

 

Veljavnost: od 30. avgusta do vključno 5. septembra 2021

Vlada se je tokrat odločila samo podaljšati odloke in ukrepe, ki so veljali do vključno 29. avgusta.

Ostaja tedensko testiranje. Trgovcev za enkrat ni med dejavnostmi, ki se morajo tedensko testirati, prav tako ne voznikov avtobusov (bodisi pri linijskem ali občasnem prevozu). Tudi izjemi glede vstopa v Slovenijo brez PCT-ja ostajata enaki: tranzit in mednarodni prevozniki, ki zapustijo Slovenijo v 12-iz urah.

Sprememba je pri športnih dejavnostih v zaprtih prostorih: ponovno je uvedeno obvezno nošenje zaščitne maske za starejše od 15 let.

 

Veljavnost: od 23. avgusta do vključno 29. avgusta 2021

Veljavnost ukrepov, ki so veljali do vključno 22. avgusta, se podaljšajo.

 • Obvezno testiranje zaposlenih, določeno z Odloki, ostaja še naprej tedensko, v kolikor ti zaposleni niso prebolevniki ali cepljeni proti covid-19, tudi po 23.8.
 • Stroške za obvezna testiranja zaposlenih v dejavnostih, kjer je to določeno z Odloki, krije še naprej država, tudi po 23.8. !

Za zaposlene v storitvah higienske nege, nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, v igralnicah, igralnih salonih in prirejanju posebnih iger na srečo, v sejemski in kongresni dejavnosti, gostinski dejavnosti, nastanitvenih storitvah in v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program še naprej velja obvezno tedensko testiranje s testi HAG ali PCR, v kolikor ti zaposleni niso prebolevniki ali cepljeni proti covid-19.

S spremembami in dopolnitvami Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 je vlada določila izjeme, za katere sredstva za izvedbo presejalnih programov krije državni proračun. Testiranje tako ostaja brezblačno za zaposlene v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo, osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve in izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode, in za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2.

 

Veljavnost: od 16. avgusta do vključno 22. avgusta 2021 (oziroma do vključno 29. avgusta 2021) )(od 23. avgusta naprej velja sprememba veljavnosti testa)

Novi ukrepi načeloma niso bili določeni. Odlok po novem ne ureja več načina dokazovanja izpolnjevanja pogoja prebolevnost, cepljenje, testiranje (»pogoj PCT«), temveč se povsod tam, kjer je izpolnjevanje pogoja PCT določeno, sklicuje na krovni Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Ur. L. RS št. 129/21) (»krovni odlok«). Več o krovnem odloku najdete TUKAJ!.

Bistvena sprememba oz. novost je določena v 6. členu odloka. Od (vključno) 23. avgusta 2021 bo pogoj PCT, kot ga ureja krovni odlok, veljal tudi za zaposlene in druge osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom v naslednjih dejavnostih:

 1. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura),
 2. nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 3. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 4. obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo,
 5. sejemska dejavnost,
 6. kongresna dejavnost,
 7. gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
 8. nastanitvene storitve,
 9. storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.

To pomeni, da bodo osebe (prej »zaposleni in druge osebe«), ki ponujajo blago in storitve v okviru ene izmed naštetih dejavnosti, še naprej morale izkazovati eden izmed pogojev PCT, pri čemer bodo negativni rezultati testiranja:

 • z metodo HAG veljavni zgolj 48h od odvzema brisa,
 • z metodo PCR veljavni zgolj 72h od odvzema brisa.

Pri gostinski dejavnosti je po novem določeno, da je treba upoštevati higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in ne le priporočil, ki so namenjena izvajanju gostinske dejavnosti.

 

Veljavnost: od 9. avgusta do vključno 15. avgusta 2021

Veljavnost odloka, ki velja do vključno 8. avgusta, se podaljša do 15. avgusta.

Vladni odlok, ki določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje), je že objavljen v Uradnem listu št. 126 z dne 4. 8. 2021. Odlok določa, da se v primerih, ko se kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži digitalno covidno potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, ki je opremljeno s QR-kodo, izpolnjevanje pogoja PCT ugotovi z aplikacijo, ki jo zagotavlja in z njo upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Če pa se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži drugo potrdilo oziroma dokazilo v skladu z navedenimi odloki, se izpolnjevanje pogoja preveri z vpogledom v to potrdilo oziroma dokazilo.

Odlok, objavljen v uradnem listu, ob tem navaja, da oseba, določena z vladnim odlokom, preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT opravi, kadar je iz dejanja oziroma ravnanja osebe, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, mogoče zanesljivo sklepati, da je privolila v vpogled v svoje osebne podatke. Oseba, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, dokazuje svojo istovetnost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.


Veljavnost: od 1. avgusta do vključno 8. avgusta 2021

Veljavnost odloka, ki je veljal do vključno 1. avgusta se podaljša do 8. avgusta 2021.


Veljavnost: od 26. julija do vključno 1. avgusta 2021

1. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji: Novost je, da so ponudniki blaga in storitev dolžni potrošnike pisno opozoriti o obveznosti PCT pogoja in tudi preverjati njegov obstoj.

2. Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji: Odlok spreminja definicijo nočnih klubov in diskotek v t.i. storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.

Še vedno ostaja pogoj PCT za potrošnike v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač. Novost je, da je izrecno določeno, da dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ne sme biti starejše od 72 ur od odvzema brisa, dokazilo s testom HAG pa ne sme biti starejše od 48 ur od odvzema brisa. Ta pogoj pa ne velja v zunanjih prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, če je zagotovljena razdalja najmanj tri metre med robovi miz.

Novost je tudi obveznost ponudnika blaga in storitev, da preverja izpolnjevanje pogoja PCT za potrošnike pred vstopom v igralnice, igralne salone in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvene obrate, v notranje prostore, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v prostore gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostore, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač. Ponudniki blaga in storitev morajo prav tako na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno v vseh prej navedenih prostorih.

I. Zaenkrat ni spremembe glede obveznega tedenskega testiranja za ponudnike (ostaja tako kot do sedaj):

Pod pogojem, da zaposleni oziroma druge osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, v dejavnostih navedenih v tem odstavku, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom opravljajo le zaposleni in druge osebe, ki imajo negativni rezultat testa, je dovoljeno opravljanje naslednjih dejavnosti: 1. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura), 2. nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, 3. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), 4. obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo, 5. sejemska dejavnost, 6. kongresna dejavnost, 7. gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, 8. nastanitvene storitve, 9. storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.

 Pri tem seveda velja, da testiranje ni treba opraviti, če imajo:

 1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni ali
  • drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 dni (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka;
 1. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;
 2. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 3. dokazilo iz 2. in prejšnje točke tega odstavka in so se v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z enim od cepiv iz 1. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje 1. točke tega odstavka zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

(6) Dokazila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

II. Prav tako ostaja obveznost nošenja mask za zaposlene (ZNOTRAJ javnih prostorov IN tudi ZUNAJ (na terasah in vrtovih gostinskih obratov,...), kjer ni možno zagotavljati razdalje 1,5 m). Še vedno pa v Odloku ostaja izjema, da uporaba maske za potrošnike NI obvezna, ko morajo ti za koriščenje določene storitve izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, testirani, celjeni). Maske ne potrebujejo več med drugim: gosti v notranjosti gostinskih lokalov; gosti v nastanitvenih obratih; goste v igralnicah; v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program; v notranjih prostorih kjer se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost.


Veljavnost: od 18. julija do vključno 25. julija 2021

Veljavnost odloka, ki je veljal do vključno 18. julija, se podaljša do 25. julija 2021.


Veljavnost: od 12. julija do vključno 18. julija 2021

Veljavnost odloka, ki je veljal do vključno 11. julija, se le podaljša do vključno 18. julija 2021.


Veljavnost: od 5. julija do vključno 11. julija 2021

Vlada je z Odlokom o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji sprostila omejenost razpoložljivih igralnih mest, prav tako se pri opravljanju kongresne dejavnosti lahko zasedejo vsa razpoložljiva sedišča, odpravljen je tudi pogoj razdalje najmanj 3 metre med robovi miz in obveznost nošenja zaščitne maske v notranjosti gostinskega obrata, odpravlja se tudi omejitev 10 m2 na posamezno stranko v javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v nočnih klubih in diskotekah ter v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost ali gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo pogoj PCT.

Še vedno pa velja, da je za koriščenje nekaterih storitev potrebno izpolnjevanje pogoja PCT in da je pri vseh aktivnostih treba upoštevati priporočila NIJZ.

Pogoj PCT je še vedno potreben pri zaposlenih oziroma osebah, ki opravljajo ponujanje in prodajo blaga in storitev potrošnikom v dejavnostih: 

 • storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikure, manikure),
 • nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 • obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo,
 • sejemska dejavnost,
 • kongresna dejavnost,
 • gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
 • nastanitvene storitve,
 • storitve nočnih klubov in diskotek od 5. do 24. ure.

V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v nočnih klubih in diskotekah ter v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost ali gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa ali imajo potrdilo o cepljenju (PCT). Za te potrošnike tudi ni obvezna uporaba zaščitne maske. 

Prav tako ni več omejitev pri procesu športne vadbe. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ne predpisuje več omejitev pri procesu športne vadbe, športno rekreativna dejavnost se lahko izvaja individualno ali v skupini brez omejitve števila vadečih. Prisotnost gledalcev na prireditvah ni več omejena na število razpoložljivih sedišč, prav tako ni več predpisana obvezna uporaba zaščitne maske. Med dokazili o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, so uvrščena tudi dokazila iz Republike Srbije, poleg tega pa se med ustreznost cepiv uvršča tudi kombinacija različnih cepiv.

Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji sprošča pogoje oziroma omejitve za knjižnice, arhive, muzeje in galerije, za javne kulturne prireditve ter za ponujanje storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine na ograjenih javnih površinah z nepremično kulturno dediščine.

Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 pa prinaša spremembe na seznamu držav, saj sta sedaj v celoti zeleni Hrvaška in Nemčija, na zelenem seznamu sta tudi Švica in Črna gora.


Veljavnost: od 28. junija do vključno 4. julija 2021

Spreminjajo se pogoji glede udeležbe na organiziranih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih. Dovoli se zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih prostorih ali nad 100 udeležencev na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo tako imenovani pogoj PCT (prebolevniki, dokazilo o cepljenju, negativni rezultat testiranja).

Ostaja priporočilo, da mora organizator oziroma udeleženci pri zbiranju ljudi zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ostaja obveznost uporabe maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Med izjeme, za katere ni obvezna uporaba zaščitne maske, se uvrsti govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, ki izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in so oddaljeni od drugih udeležencev vsaj 2 metra.

Pogoj PCT* morajo izpolnjevati tako ponudniki kot gostje v naslednjih primerih:

 • v notranjosti lokalov in restavracij,
 • v nastanitvah,
 • na kulturnih prireditvah,
 • na športnih prireditvah,
 • na shodih z nad 100 udeleženci,
 • pri sejemski dejavnosti,
 • pri kongresni dejavnosti,
 • v nočnih klubih in diskotekah,
 • v igralnicah in igralnih salonih.

Pogoja PCT* ne rabijo izpolnjevati otroci do dopolnjenega 18. leta (v primeru kulturne in športne prireditve otroci do dopolnjenega 15. leta), ki so v spremstvu ožjih družinskih članov oziroma skrbnikov.

Omejitev en udeleženec na 10 kvadratnih metrov velja, kadar gre za:

 • javno prireditev ali shod,
 • obisk knjižnice, arhiva, muzeja ali galerije,
 • prodajo blaga in storitev,
 • kolektivno uresničevanje verske svobode ali
 • gledalce na športnih tekmovanjih, če ni sedišč.

V zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.


Veljavnost: od 21. junija do vključno 27. junija 2021

Na območju celotne Slovenije se sproščajo vse dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, razen v nadaljevanju navedenih izjem z dodatnimi pogoji.

Pogoj obveznega testiranja zaposlenih še vedno velja pri opravljanju storitev higienske nege (na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura), nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), pri obratovanju igralnic, igralnih salonov in prirejanju posebnih iger na srečo, pri sejemskih in kongresnih dejavnostih, gostinskih dejavnostih priprave in strežbe jedi in pijač ter pri dejavnosti nastanitvenih storitev in storitvah nočnih klubov in diskotek.

V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v nočnih klubih in diskotekah ter v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost ali gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki imajo PCT dokazilo. Ta pogoj ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v omenjenih prostorih.

Obratovalni čas je omejen le za dejavnosti nočnih klubov in diskotek, in sicer z omejitvijo na čas od 5. do 24. ure, pri katerih je zahtevan tudi pogoj PCT za potrošnike.

Igralni saloni lahko ponujajo do 75 % razpoložljivih igralnih mest, pri opravljanju kongresne dejavnosti pa se število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči omeji do 75 % zasedenosti zmogljivosti sedišč, pri čemer mora biti med osebami eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Pri opravljanju gostinske dejavnosti ni več določena sedeča postrežba in omejitev štirih oseb za mizo, temveč le pogoj glede razdalje treh metrov med robovi miz. Zahtevano pa je upoštevanje vseh higienskih priporočil NIJZ.

V javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je še naprej potrebno zagotavljati 10 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 m2. Omejitev 10 m2 na posamezno stranko velja tudi v celotnem trgovskem centru.

Pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošnikom se še vedno smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


Veljavnost: od 14. junija do vključno 20. junija 2021

Veljavnost odloka, ki je veljal do vključno 13. junija, se le podaljša do vključno 20. junija 2021.

 

Veljavnost: od 7. junija do vključno 13. junija 2021

Do 13. junija še naprej veljajo enake omejitve, kot so veljale do vključno 6. junija, z nekaterimi spremembami:

Sproščajo se omejitve pri izvajanju dimnikarskih storitev in gradbenih del. Pri osebnem prevzemu blaga, hrane ali pijače se ukinja prepoved konzumiranja prevzete hrane in pijače na prevzemnih mestih.

Rahljajo se tudi omejitve pri ponujanju nastanitvenih storitev. Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko od danes naprej ponujajo nastanitvene storitve do 45 nastanitvenih enot. Nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo nastanitvene storitve do 75 % zasedenosti nastanitvenega obrata, kar velja tudi za kampe. Dovoljen delež zasedenosti razpoložljivih sedišč se dviguje še na področju izvajanja kongresne dejavnosti, in sicer na 75 %.

Pomembna novost je tudi dostopnost bazenov za vse goste, ki izpolnjujejo pogoj PCT, slednjega morajo izpolnjevati tudi zaposleni. Vseeno pa je pri tem omejena zasedenost razpoložljivih kapacitet na 75 %.

Pri trgovskih centrih se namesto zagotavljanja 20 m2 na posamezno stranko določa obveznost zagotavljanja 10 m2 na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.

 

Veljavnost: od 31. maja 2021 do vključno 6. junija 2021

Od ponedeljka, 31. maja 2021 bo izvajanje kongresne dejavnosti dovoljeno pod nekoliko drugačnimi pogoji. Zaposleni bodo morali izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči pa bo omejeno na 50 % zasedenosti zmogljivosti sedišč. Pri tem bo moralo biti med osebami eno sedišče prosto. Navedeni omejitvi ne bosta veljali na odprtih površinah, kjer ni fiksnih sedišč. Tam bo med postavljenimi sedišči najmanj 1 meter razdalje.

Medosebna razdalja med osebami, ki niso na sediščih, mora biti najmanj 1,5 metra, poleg tega pa se pri izvajanju kongresne dejavnosti v notranjih prostorih tudi za potrošnike določa izpolnjevanje pogoja PCT.

Osebe iz istega gospodinjstva bodo v vsakem primeru lahko sedele skupaj, med njimi medosebna razdalja seveda ni določena.


Veljavnost: od 24. maja do vključno 30. maja 2021

Pri opravljanju storitev potrošnikom velja nova omejitev, in sicer 10 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 m2.

Omejitev 10 m2 na stranka ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v notranjosti javnega prostora, v katerem se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo.

Še vedno pa ostajajo obvezna tedenska testiranja za vse zaposlene (kjer je to veljalo že po prejšnjih odlokih) ali ustrezna potrdila o cepljenju ali prebolelosti. Tako lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev higienske nege opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.

NOVO!! Po novem tedenskega testiranja ni potrebno opraviti osebam, ki so preboleli in so bili cepljeni z enim odmerkom cepiva v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov z odlokom priznanimi cepivi. Testiranje ni potrebno, saj se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.


Veljavnost: od 17. maja do vključno 23. maja 2021

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu, najdete ga v celoti TUKAJ!  Podaljšuje se veljavnost izjemam, ki so oz. veljajo do 16. maja z nekaterimi dopolnitvami in spremembami.

Ponovno se sproščajo dejavnosti v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije covid-19 z dne 7. januarja 2021.

V vseh statističnih regijah je opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih dovoljeno od 5. do 22. ure. Vlada z odlokom spreminja pogoje za ponujanje gostinskih storitev v notranjosti gostinskih obratov. Tam je ponudba za mizami dovoljena za maksimalno štiri osebe, med robovi miz pa mora biti najmanj 3 metre razdalje. Razdalja med osebami za mizo več ni določena, pogoj omejitve števila oseb za eno mizo pa ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki za mizo.

Vlada spreminja tudi pogoj glede omejitve števila oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Velja namreč, da je na 20mposlovnega prostora lahko prisoten en potrošnik, a ta pogoj ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v notranjosti takšnega javnega prostora ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo.

Dodatno se sprošča tudi turistična dejavnost, in sicer v vseh statističnih regijah bo odslej v kampih dovoljeno ponujanje do 70 % razpoložljivih enot.

Kot nova izjema se določa tudi obratovanje igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo. To je mogoče od 5. do 22. ure, če zaposleni in gostje izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Igralni saloni lahko ponujajo do 50 % razpoložljivih kapacitet.

 

Veljavnost: od 10. maja do vključno 16. maja 2021

V vseh statističnih regijah se podaljšuje izjeme, ki so bile v veljavi do vključno 9.maja, spremembe so le na področju gostinstva in turizma ter pri omejitvi števila strank na m2.

Od ponedeljka, 10.5.2021,  se po vsej Sloveniji z odlokom sprošča število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom na 20 m2 na stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20m2. Pri tem je število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, omejeno na 20 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 m2. Ob tem je treba zagotavljati tudi 20 m2 na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.

V vseh statističnih regijah se pod tako imenovanim PCT pogojem zaposlenih in potrošnikov (PCT so kratice za prebolevnike, cepljene in testirane) dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač tudi v notranjosti gostinskih obratov.

Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko ponujajo nastanitvene storitve do 30 nastanitvenih enot, nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko po novem ponujajo nastanitvene storitve do 50 % zasedenosti nastanitvenega obrata. Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja, saj se apartmajske enote razumejo kot zaprt mehurček.

POZOR! Omejitev 20 m2 na stranko ne velja za terase in notranjost gostinskih lokalov ali hotelske restavracije. Zanje veljajo pogoji iz 5. člena odredbe (3 m med robovi miz in 1.5 m med gosti...) 

 

Veljavnost: od 3. maja do vključno 9. maja 2021 (s čistopisom dejavnosti - dodano 30.4.2021)

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu, najdete ga v celoti TUKAJ!  Podaljšuje se veljavnost izjemam, ki so veljale že od 19. aprila dalje z nekaterimi spremembami na področju gostinstva in turizma ter možnostjo izvajanja izobraževanj.

V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev za potrošnike BREZ OPRAVLJENEGA TESTA za naslednje dejavnosti:

 1. lekarne,
 2. bencinske servise,
 3. finančne storitve,
 4. geodetske storitve,
 5. pošto,
 6. dostavne službe,
 7. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 8. gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),
 9. osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 10. čistilne servise in čistilnice,
 11. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 12. druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
 13. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve dovoljeno:

 • opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave,
 • opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance, pri čemer je potrebno zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).

II. V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev za potrošnike Z OPRAVLJENIM TESTOM za naslednje dejavnosti:

 1. opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino,
 2. storitve nepremičninskega posredovanja,
 3. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
 4. nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 5. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 6. storitve turističnih agencij,
 7. storitve salonov za nego živali.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev z opravljenim testom potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.

Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:

 1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
  − drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
  − prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
  − odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
 2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 3. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Dokazila o testiranju iz drugega in prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

V t. i. rumenih statističnih regijah Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška se za goste nastanitvenih obratov dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, ki so del nastanitvenih obratov, pri čemer je dovoljena strežba jedi in pijač le za mizami (sedeča postrežba), obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek pa ni dovoljeno.

Dodatno se v rumenih statističnih regijah sprošča število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom: omejitev na 20 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 m2, medtem ko v t. i. oranžnih statističnih regijah Podravska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska in Primorsko-notranjska ostaja število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom enako, kot doslej (1 stranka na 30 m2). Pri odprtih tržnicah velja omejitev na 10 m2 na posamezno stranko.

GOSTINSTVO IN TURIZEM:

 • Terase in vrtovi so še naprej odprte v vseh regijah (Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska in Gorenjska regija, Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška), pod posebnimi pogoji iz 5. člena odloka med katerimi je tedensko testiranje zaposlenih. Predlagamo, da s pogoji seznanite vaše zaposlene!
 • Notranjosti gostinskih obratov so odprte v rumenih regijah (Pomurska, Goriška in Obalno-Kraška regija in po novem od 3.5.2021 tudi v Osrednjeslovenski in Koroški regiji) pod posebnimi pogoji, med drugim tedensko testiranje zaposlenih in testiranja potrošnikov (dokazilo o negativnem rezultatu testa z stranke na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa) ali z dokazilom o prebolelosti ali dokazilom o cepljenju.
 • Storitve nastanitev v obratih do 30 nastanitvenih enot se že od 26.4.2021 lahko izvajajo po vsej Sloveniji pod posebnimi pogoji med drugim tedensko testiranje zaposlenih in testiranja potrošnikov ali z dokazilom o prebolelosti ali dokazilom o cepljenju. Goste se lahko postreže le na terasah in vrtovih oziroma je dovoljena sobna strežba. Po novem je v rumenih regijah Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška za goste v nastanitvenih obratih pod pogoji iz 5. člena tega odloka dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, ki so del nastanitvenih obratov iz petega odstavka tega člena, pri čemer je dovoljena strežba jedi in pijač le za mizami.
 
 

Veljavnost: od 24. aprila do vključno 2. maja 2021 (nastanitveni obrati od 26. aprila 2021 dalje)

V vseh statističnih regijah se podaljšuje izjeme, ki so v veljavi od 19. aprila dalje, torej ohranja se sprostitev storitvene in trgovinske dejavnosti.

Dodatno se v statističnih regijah Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska in Gorenjska pod določenimi pogoji dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov ter ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob, slednje le pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju, čemur pa Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS odločno nasprotuje (izjavo najdete TUKAJ!).

V statističnih regijah Pomurska, Goriška in Obalno-kraška se pod določenimi pogoji sprošča tudi opravljanje gostinske dejavnosti znotraj gostinskih obratov in ponujanje nastanitvenih storitev do 30 sob v nastanitvenih obratih, ne glede na velikost. Opravljanje obeh dejavnosti je dovoljeno pod pogojem testiranja potrošnikov, dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod dovoljeno, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom.

Odlok začne veljati 24. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021, vendar se določila za delovanje nastanitvenih obratov začnejo uporabljati 26. aprila 2021, določila o opravljanju gostinske dejavnosti pa 24. aprila 2021.


Veljavnost: od 19. aprila do vključno 25. aprila 2021 (dopolnjeno 16. 4. 2021 z ukrepi za strežbo na gostinskih terasah)

V vseh statističnih regijah se tako podaljšuje izjeme, ki so v veljavi od 12. do vključno 18. aprila, dodatno pa se v osmih oranžnih statističnih regijah dovoljuje tudi izjema opravljanja gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov med 7. in 19. uro ob upoštevanju vseh potrebnih higienskih navodil. Gre za naslednje regije: Goriška, Gorenjska, Obalno-Kraška, Pomurska, Posavska, Podravska, Koroška in Zasavska.

Zaradi ukinitve omejitve nočnega gibanja, se osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, dovoli brez časovne omejitve. 

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod dovoljeno, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom.

Pogoji glede števila oseb v okolju, kjer se vrši ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, ostajajo nespremenjeni.

Na terasah in vrtovih gostinskih lokalov v Pomurski, Podravski, Koroški, Zasavski, Posavski, Gorenjski, Goriški in Obalno-kraški bo dovoljena strežba jedi in pijač. Pri tem bo potrebno dosledno upoštevati naslednje ukrepe:

 • Gostinska dejavnost se sme izvajati med 7. in 19. uro.
 • Gostje morajo zapustiti terase in vrtove najpozneje v 30 minutah po koncu dovoljenega obratovanja.
 • Dovoljena je postrežba le za mizami in ob upoštevanju razdalje med osebami 1,5 metra in najmanj 3 metre med robovi miz.
 • Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe.
 • Vstop gostov v zaprti del gostinskega obrata je dovoljen samo za uporabo toaletnih prostorov, ki imajo na vidnem mestu poleg mila tudi ustrezno razkužilo. Uporaba maske je obvezna.
 • Zaposleni in gostje morajo masko imeti nameščeno ves čas, gostje jo snamejo le, ko sedijo za mizo.
 • Zaposleni se morajo testirati enkrat tedensko, razen tisti, ki imajo ustrezno dokazilo o cepljenju oziroma preboleli bolezni.
 • Odstraniti oziroma prilagoditi je potrebno uporabo predmetov v skupni uporabi (npr. solnice, sladkor, začimbe, jedilni listi, igrače) tako, da se jih ne bo zaporedoma dotikalo več gostov.
 • Največje število oseb, ki so lahko hkrati na terasi ali na vrtu gostinskega obrata, se izračuna glede na velikost terase in vrta z upoštevanjem pogojev primerne razdalje ter mora biti vidno prikazano ob vstopu na teraso in vrt.
 • Zagotoviti je potrebno razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu na teraso in vrt ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo.
 • Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov je potrebno upoštevati tudi higienska navodila, ki so določena v Prilogi 1 Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Veljavnost: Pomurska, Podravska, Koroška, Zasavska, Posavska, Gorenjska, Goriška in Obalno-kraška statistična regija; od 19. do vključno 25. aprila 2021.

Še dodatno pojasnilo v zvezi z gostinci:

 • V primeru, da gostinec nudi storitve na terasi/vrtu gostinskega lokala je obvezno enkrat tedensko testiranje zaposlenih. To velja  za vse zaposlene, tudi v kuhinji! »Odlok določa tudi, da je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa oziroma z ustreznim potrdilom o cepljenju ali prebolelosti. To velja tudi za vse zaposlene, tudi v kuhinji, saj so ti preko hrane še kako v stiku s potrošniki.«
 • Tedensko testiranje še vedno  NI POTREBNO če gostinec izvaja samo osebni prevzem, dostavo ali menze v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance. Niti ni potrebno pri poslovanju s podjetji, ker odlok ne posega v poslovanje s podjetji. Testiranje pa seveda ni potrebno če ima zaposleni ustrezno potrdilo o cepljenju ali prebolelosti.
 • Prodaja alkohola je še naprej dovoljena tudi pri osebnem prevzemu (seveda tudi na terasah,…). Ni nobenih omejitev več!!

Veljavnost: od 12. aprila do vključno 18. aprila 2021

I. V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev za potrošnike BREZ OPRAVLJENEGA TESTA za naslednje dejavnosti:

 1. lekarne,
 2. bencinske servise,
 3. finančne storitve,
 4. geodetske storitve,
 5. pošto,
 6. dostavne službe,
 7. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 8. gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),
 9. osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 10. čistilne servise in čistilnice,
 11. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 12. druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
 13. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve dovoljeno:

 • opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave,
 • opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance, pri čemer je potrebno zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).

II. V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev za potrošnike Z OPRAVLJENIM TESTOM za naslednje dejavnosti:

 1. opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino,
 2. storitve nepremičninskega posredovanja,
 3. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
 4. individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 5. individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 6. storitve turističnih agencij,
 7. storitve salonov za nego živali.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev z opravljenim testom potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.

Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:

 • negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur,
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

NOVOSTI IZ DRUGIH ODLOKOV na kratko:

Veljavnost: od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021 - dopolnjeno s pojasnili

V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev za potrošnike za naslednje dejavnosti:

 1. lekarne,
 2. bencinske servise,
 3. finančne storitve,
 4. pošto,
 5. dostavne službe,
 6. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 7. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 8. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),
 9. osebni prevzem blaga ali hrane, na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 10. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Te dejavnosti se lahko opravljajo brez pogoja testa za zaposlene.

V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev naslednjim dejavnostim, pod pogojem, da se zaposleni enkrat tedensko testirajo:

 1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
 2. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 3. vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 4. kmetijske prodajalne,
 5. tržnice, pri čemer se kot izjeme ne šteje prodaja oblačil in obutve na tržnicah (tukaj je dovoljena tudi prodaja rokodelskih izdelkov, razen oblačil in obutve),
 6. prodajalne s tehničnim blagom,
 7. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 8. individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.

Dovoljene so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih vlada sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.


PODROBNEJŠA POJASNILA ZA GOSTINSTVO:

Od 1.4 do vključno 11.4.2021 bo prepovedano ponujanje večine storitev za potrošnike. Med izjeme, ki so v tem času DOVOLJENE za potrošnike še naprej spada tudi (še vedno BREZ obveznega tedenskega testiranja zaposlenih):

 • osebni prevzem blaga ali hrane, na prevzemnih  mestih,  vključno  s  prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.

NOVO! Podaljšuje se čas nudenja osebnega prevzema od 5. do 22 ure ter pri osebnem prevzemu blaga in hrane na prevzemnih mestih je po novem od 1.4. dovoljeno nudenje alkohola in alkoholnih pijač.

Brez časovne omejitve in brez testiranja zaposlenih je še naprej dovoljeno za potrošnike:

 • opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave (dovoljena prodaja alkohola),
 • opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance, pri čemer je potrebno zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).

Spremembe so tudi pri poslovanju s podjetji (B2B), kjer testiranje zaposlenih še vedno ni potrebno. Kot vedno poudarjamo Odlok sicer ne posega v poslovanje s podjetji, ampak zaradi omejitev iz drugih odlokov je zbiranje na javnih površinah ponovno prepovedano, zaradi novega Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (v nadaljevanju Odlok MNZ) Po novem NI več dovoljeno zbiranje do 10 oseb, zato se spreminja tudi pojasnilo MGRT glede B2B.

Predvidoma ostaja del pojasnila, kjer se podjetje pogodbeno dogovori z gostinskim obratom, da bodo izključno in samo njegovi zaposleni malicali v gostinskem obratu. (Zaradi omejitev iz Odloka MNZ ni več možno nudenje gostinskih storitev več podjetjem do 10 oseb hkrati v različnih prostorih).

Kot že ves čas, se še naprej lahko nudi nastanitve za podjetja oz nastanitve za B2B. Posebej je potrebno poudariti, da v okviru odnosa med pravnimi osebami (B2B) še naprej NI dovoljena organizacija slavja, praznovanja ali porok, saj prepoved iz odloka MNZ velja splošno za vse.

Novo uradno pojasnilo glede poslovanja s podjetji za gostinstvo in nastanitve v času od 1.4. do 11.4.2021 najdete TUKAJ!


PODROBNEJŠA POJASNILA ZA GRADBENIŠTVO IN STORITVE NA PROSTEM (dopolnjeno s pojasnilom MGRT):

Za dejavnosti na področju gradbeništva se lahko se izvajajo vsa »gradbena dela v oziroma na NENASELJENIH gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da NI stika s potrošniki« . Ta izjema gradbenih del velja za nenaseljena gradbišča, nenaseljene hiše in nenaseljena stanovanja, na primer prazno stanovanje v sicer naseljenem bloku. Za naseljene hiše in stanovanja ta izjema ne velja.

Pod »gradbena dela« se kot do sedaj smatra vsa dela potrebna za zgraditev nekega objekta, torej groba gradbena dela, groba gradbena dela, zaključna gradbena dela,kamor sodi stavbno pohištvo, okna, vrata, stopnice, kuhinje …, polaganje tal in sten (npr. parketarstvo) in vse vrste inštalacij (npr. elektro inštalacije).

Točka izjeme pa je v tokratnem odloku razširjena  in zajema tudi  »storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da NE prihaja do stikov s potrošniki« (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela, po analogiji pa tudi postavljanje oz. montaža nadstreškov, ograj, rastlinjakov, škarp...,  če se lahko zagotovi, da NE prihaja do stikov s potrošniki !!!) 

Pojasnilo MGRT: Storitve, ki se opravljajo na prostem, so storitve, ki se opravljajo na zunanjih površinah, npr. urejanje vrtov, tlakovanje dvorišč, krovska dela, fasaderska dela. Pod to izjemo sodijo storitve, ki se opravljajo na prostem, ne glede na to, ali se opravljajo ob oziroma na naseljeni ali nenaseljeni hiši oziroma stanovanju, če je možno zagotoviti, da ne prihaja do stikov s potrošniki.


PRODAJA TEHNIČNEGA BLAGA (dopolnjeno s pojasnilom MGRT z dne 30. 3. 2021):

Tehnično blago« je bilo v dosedanjih odlokih s strani MGRT tolmačeno kot blago, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje. Seznam tega blaga je določen s PRAVILNIKOM o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 14/12)- 2. člen. V kolikor trgovina prodaja le blago za katerega se izda garancija (npr. le belo tehniko, električne aparate in podobno), je takšna prodajalna v skladu z odlokom lahko odprta, dilema pa se pojavi, ko se v prodajalni ne prodaja le tehnično blago. V zvezi s tokratno točko odloka »prodajalne s tehničnim blagom« je zato OZS na MGRT posredovala vprašanje kaj to pomeni in prejela naslednje pojasnilo MGRT z dne 30. 3. 2021:

 • "Za tehnično blago se šteje blago, ki je opredeljeno v Pravilniku o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 14/12). Pri tem gre zlasti za proizvode za gospodinjsko in podobno uporabo (med katere sodi tudi pohištvo), proizvode avtomobilske in podobne industrije, stroje in naprave za kmetijstvo in za obdelavo majhnih površin, proizvode informacijske tehnologije, športno opremo in rekvizite, proizvode s področja radio-komunikacij, avdio- in video-tehnike in naprav, ki se nanje priključujejo, elektro-medicinske pripomočke, namenjeni osebni uporabi, naprave za varstvo pred požarom in čistilne naprave, sem spadajo tudi ure.
 • Poleg tehničnega blaga lahko prodajalne, ki so odprte v skladu s to izjemo, prodajajo tudi drugo blago.
 • Med to izjemo ne sodi prodaja elektroinštalacijskega in gradbenega materiala, razen če prodaja TUDI tehnično blago (dopolnjeno z obrazložitvijo MGRT 31.3.2021 - op: sedaj ni več omejitev glede tega, koliko prodajnega asortimana trgovine mora predstavljati tehnično blago).
 • Med to izjemo sodijo tudi avtomobilski saloni ter prodajalne, ki prodajajo motorje in kolesa«

Torej, če imate prodajalno s tehničnim blagom, ki ustreza tem kriterijem, jo imate lahko odprto za končnega potrošnika tudi v času od.1.4. do 11.4.2021  - izjema je pogojena z obveznim 1xtedenskim testiranjem zaposlenih. Odlok tudi teh prodajalen s tehničnim blagom nič NE omejuje s pogojem glede velikosti prodajalne površineOstaja pa seveda omejitev število oseb tako kot do sedaj in sicer: število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 mna posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 m2.


PRODAJA ZLATARSKIH IN DRAGULJARSKIH IZDELKOV:

Odlok prodajo zlatarskih in draguljarskih izdelkov ne dovoljuje. Čeprav se sliši nerazumljivo, pa, v kolikor prodajate tudi tehnično blago (npr. ure),  LAHKO prodajate tudi zlatarske izdelke. Ta izjema nima nobenih dodatnih omejitev, kar pomeni, da so lahko odprte vse prodajalne, ki imajo v svojem prodajnem izboru tehnično blago, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, v skladu s Pravilnikom o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje.

Prodaja pa je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi.


PRODAJA:

V vseh statističnih regijah je pri ponujanju in prodaji blaga in storitev potrebno upoštevati oziroma zagotoviti:

 • minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,
 • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in
 • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom,
 • vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 m2. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 m2 na posamezno stranko.

Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma priporočil, ponudnik blaga in storitev pa mora zagotoviti upoštevanje števila strank v prostoru.

Trgovski centri morajo:

 • zagotavljati 30 m2 na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju tretjega odstavka prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra,
 • imeti ločen vhod in izhod za stranke.

Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra mora zagotoviti spoštovanje zgoraj navedenih pogojev.


Veljavnost: od 27. marca 2021 do 2. aprila 2021 (sprememba 28. 3. 2021 - odlok se spremeni s 1. 4. 2021)

Podaljšuje se veljavnost obstoječega odloka (veljavnost od 20. 3. - 26. 3. 2021).

Tri statistične regije Obalno-kraška, Goriška in Koroška so obarvane rdeče. V teh regijah se zato ponovno uvede omejitev gibanja na vsako posamezno regijo (gibanje med občinami znotraj posamezne rdeče regije je dovoljeno). Prehajanje med temi rdečimi regijami in drugimi regijami je prepovedano v obe smeri. Izjeme preverite TUKAJ!

Omejitev prehanja iz drugih regij v rdeče regije velja od 26. 3. 2021 do 2. 4. 2021. Kot je to že bilo v preteklosti, ostaja ena izmed izjem prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog. Pri prehajanju omenjenih statističnih regij (rdeče) in med drugimi statističnimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme. V kolikor prehajate regije zaradi poslovnih razlogov, imejte za to pri sebi dokaz (vabilo, delovni nalog …).


Veljavnost: od 20. marca 2021 do vključno 26. marca 2021

Podaljšuje se veljavnost obstoječega odloka (veljavnost od 13. 3. - 19. 3. 2021). Izjeme v oranžno obarvanih statističnih regijah se ohranijo (med njimi je tudi Gorenjska), iz rdeče v oranžno fazo pa prehaja Obalno-kraška statistična regija, v kateri zaradi ugodnejše epidemiološke slike ne veljajo več omejitve, ki so zanjo veljale do sedaj.

Med obstoječe rumene statistične regije, kamor že spadata Posavska in Jugovzhodna Slovenija, se uvrsti tudi Primorsko-notranjska regija, kar pomeni, da se tudi v njej sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov.

Spremembe v Obalno-kraški in Primorsko-notranjski statistični regiji se začnejo uporabljati 22. marca 2021.


Veljavnost: od 13. marca 2021 do vključno 19. marca 2021

Podaljšuje se obdobje veljavnosti obstoječega odloka (veljavnost od 6. 3. - 12. 3. 2021)

Dodatno pa se v vseh statističnih regijah v celoti sprošča dejavnost gradbeništva. Ta izjema se začne uporabljati 15. marca 2021 in se uvršča pod dejavnosti, ki so lahko odprte brez testa za zaposlene.


Veljavnost: od 6. marca 2021 do vključno 12. marca 2021

Podaljšuje se obdobje veljavnosti obstoječega odloka (veljavnost od 27. 2. - 5. 3. 2021), kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko ohranijo. Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v Obalno-kraški statistični regiji se ohranjajo izjeme na način, kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov.

Dodatno pa se sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov v statističnih regijah z ugodno epidemiološko sliko, kot je določeno za rumeno fazo sproščanja ukrepov. Ti regiji sta Posavska statistična regija in Jugovzhodna SlovenijaTa del odloka velja od 8. marca do 12. marca 2021.

Glede na to, da gre za testno obratovanje teras in vrtov v rumeni fazi, naprošamo vse tako gostince, kot goste, da se držijo ukrepov. Kot so napovedali pristojni, se bo le ob spoštovanju ukrepov lahko nadaljevalo odpiranje gostinskih lokalov že v rumeni fazi, tudi v drugih regijah.

Za opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov, veljajo naslednja pravila:

 • Gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov se sme izvajati med 6 in 19 uro.
 • Gostje morajo zapustiti terase in vrtove najpozneje v 30 minutah po koncu dovoljenega obratovanja gostinske dejavnosti.
 • Dovoljena je postrežba le za mizami (sedeča postrežba) in ob upoštevanju razdalje med osebami 1,5 m in najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe.
 • Potrebno je zagotoviti odstranitev oziroma prilagoditev uporabe predmetov v skupni uporabi (npr. Solnice, sladkor, začimbe, jedilni listi, igrače itd.) na način, da se jih zaporedoma ne bo dotikalo več gostov.
 • Največje število oseb, ki so lahko hkrati na terasi ali vrtu gostinskega obrata je določeno ob upoštevanju omenjenih razdalj. To število mora biti vidno prikazano ob vstopu na teraso in vrt.
 • Potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu na teraso in vrt ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo.
 • Vstop gostov v zaprti del gostinskega obrata, je dovoljen samo za uporabo toaletnih prostorov. Na vidnem mestu poleg mila mora biti tudi razkužilo in v prostoru je potrebno nositi masko.
 • Zaposleni in gostje morajo masko imeti nameščeno ves čas, medtem ko jo gostje lahko snamejo le ko sedijo za mizo.
 • Prav tako veljajo vse ostale določbe iz odloka, kar pomeni, da se morajo zaposleni testirati 1x tedensko, oziroma veljajo izjeme za tiste, ki so bili cepljeni, ali so bolezen preboleli in imajo zdravniško potrdilo, ki to dokazuje.
 • Pri izvajanju gostinske dejavnosti na terasah in vrtovih obratov se morajo upoštevati vsa predstavljena higienska navodila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so podrobneje določena v prilogi  odloka in na vladnih spletnih straneh.

Veljavnost: od 27. februarja 2021 do vključno 5. marca 2021

Podaljšuje se obdobje veljavnosti obstoječega odloka (veljavnost od 20.-26. 2. 2021). Izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko se ohranijo. Izjema je Obalno-kraška statistična regija, kjer se izjeme ožijo na način, kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov.


Veljavnost: od 20. februarja 2021 do vključno 26. februarja 2021

Dejavnosti, ki jih je dovoljeno opravljati do vključno 19. februarja, se lahko opravljajo še naprej do vključno 26. februarja!

SPREMEMBA PRI TOLMAČENJU OPRAVLJANJA GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZA PODJETJA:

Glede na polemike v zadnjih dneh v medijih, vam v nadaljevanju pošiljamo informacije glede opravljanje gostinskih storitev za podjetja, ki jih je pripravila Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS: Zelo pomembno je razumevanje, da do sedaj pozitivnega odgovora MGRT za opravljanje gostinske dejavnosti v lokalih za podjetja nismo prejeli. V vsem tem času smo večkrat pozivali MGRT za pojasnila. Večkrat smo podali tudi predlog, da se Odlok ustrezno dopolni, da bi podobno, kot velja za menze veljajo tudi za gostinske lokale, ki bi lahko nudile storitve podjetjem. Posredujem vam novo pojasnilo glede opravljanja gostinskih storitev za podjetja, ki je bilo posredovano v medijh. Novo pojasnilo se bistveno razlikuje od prejšnjih! Tako je z novim tolmačenjem uresničena zahteva, da lahko podjetja zagotovijo gostinske storitve (malice/kosila) za goste, kjer je plačnik podjetje. Seveda mora biti lokal še vedno uradno zaprt za potrošnike. Podobno velja tudi za nastanitve, ker se lahko opravi storitev B2B. Seveda je ob tem najpomembnejše, da se upoštevajo tudi vse določbe drugih vladnih Odlokov s področja omejevanja gibanja in zbiranja (število oseb) in najpomembnejše vsa priporočila NIJZ ter z njimi seznanite zaposlene: Higienska priporočila pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 - posodobljeno (03. 09. 2020).

Kot so pojasnili na novinarski konferenci 18.2.2021, se skladno z Odlokom o omejevanju gibanja in zbiranja lahko enem v prostoru nahaja največ 10 oseb, seveda če gre za storitve, kjer je plačnik podjetje.

Uradnega pojasnila MGRT še nismo prejeli!!!


Veljavnost: od 15. februarja 2021 do vključno 19. februarja 2021

Vse dejavnosti, ki se lahko opravljajo do 14. februarja, se lahko opravljajo še naprej, z nekaterimi spremembami.

Glede na veljavni Odlok se izjeme širijo na opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino, ne glede na vrsto blaga in prodajno površino, kar pomeni, da so dovoljene vse trgovinske dejavnosti brez omejitev. Zato se iz veljavnega Odloka črtajo vse alineje, ki so do sedaj urejale izjeme na področju trgovine in se jih nadomesti z novo izjemo.

Sprememba je tudi pri prodaji kmetijskih pridelkov na kmetijah, ki je z novim odlokom vključena v izjemo, ki dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih.

Pri storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja je na novo  določeno, da se jih lahko udeleži do 10 oseb.

Nov Odlok od potrošnika oziroma stranke ne zahteva več predložitve negativnega testa testiranja za koriščenje nekaterih storitev.

Delna sprememba je tudi pri dejavnostih higienske nege. Vse storitve higienske nege, vključno s frizerskimi storitvami in pedikuro, so vključene med izjeme, ki zahtevajo testiranje za izvajalca.

Zaposleni lahko namesto negativnega rezultata testa HAG oziroma testa PCR predložijo tudi:

 • dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19, in da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni in MODERNA najmanj 14 dni, od prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca pa najmanj 21 dni, in največ tri mesece za posamezno cepivo od navedenih dni po cepljenju dalje,
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali HAGT, kjer je od odvzema brisa preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev,
 • potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Veljavnost: od 6. februarja do vključno 12. februarja 2021 - podaljšana veljavnost do vključno 14. februarja!

DODATNO POJASNILO GLEDE TESTIRANJA: (informacije in navodila OZS glede testiranja dobite TUKAJ!)

Tedenska testiranja pomenijo, da mora biti zaposlen testiran vsaj enkrat v roku tedna dni – ni pa nujno, da vsi zaposleni opravljajo testiranje na isti dan. Glede datumov je odlok jasen. Teste je potrebno imeti pred odpiranjem za vse tiste, ki so bili do sedaj zaprti in po novem odloku lahko začnejo delati. Tisti, ki so že sedaj delali in po novem morajo zaposlene poslati na test, jim pogoj tedenskega testiranja začne veljati od 12. februarja 2021 naprej.

Množično testiranje na koronavirus s hitrimi antigenskimi testi poteka po različnih krajih po vsej Sloveniji vse informacije, kje in kdaj najdete na tej povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/testiranje-na-okuzbo/ V kolikor imate možnost, da se dogovoriti z bodisi medicino dela, bodisi z ZD v vašem okolju ali izkoristite množično testiranje.

Stroški testiranja: Za organizacijo testiranja in za plačilo testiranja mora poskrbeti podjetje samo. Je pa bilo od pristojnih zagotovljeno, da bo testiranje pokrito ali sofinancirano iz strani države. V PKP7 je že bil tak ukrep (pa testiranje ni bilo obvezno), zato bo OZS naredili vse, da bo ta obljuba (pokritje teh stroškov iz strani države) tudi realizirana (najkasneje v okviru PKP9, ki je v fazi priprave).

 V katerih primerih testiranje posameznikov ni potrebno: Odlok sicer tega ne navaja, a vlečemo vzporednico s pojasnili MGRT (najdete jih TUKAJ!) , ki velja za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (testiranje učiteljev) oziroma, če imajo zaposleni ustrezno potrdilo oziroma dokazilo o cepljenju ali po preboleli bolezni COVID-1!

Ali se testirajo tudi osebe, ki so prebolele COVID-19? Testirati se ni potrebno osebam, ki so prebolele nalezljivo bolezen COVID-19 in je od ugotovljene okužbe z virusom SARS-CoV-2 preteklo najmanj 21 dni in največ tri mesece. Za primere, krajše od treh tednov od začetka bolezni, presodi izbrani osebni zdravnik.

Kdaj se testirajo osebe, ki so cepljene proti COVID-19? Po pojasnili Centra za nalezljive bolezni je testiranje potrebno do vzpostavitve zaščite. Zaščita po polnem cepljenju se vzpostavi 7 dni (cepivo Comirnaty, Pfizer BioNTech) ali 14 dni (cepivo Moderne) po drugem odmerku (glede na vrsto cepiva). Ko je vzpostavljena zaščita (2x cepljena oseba, prebolela), testiranje ni potrebno v naslednjih treh mesecih, razen če se pri osebi pojavijo simptomi/znaki bolezni.

VSEBINA ODLOKA:

Vlada je vlada izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Z zadevnim odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so vsebovane v veljavnemu odloku, dodatno pa se v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko izjeme še nekoliko širijo. Prav tako se vse statistične regije v Republiki Sloveniji obravnava kot rdeče statistične regije z bolj ugodno epidemiološko sliko. 

Izjeme od prepovedi, ki niso pogojene z izvedbo testa, veljajo za:

 1. lekarne,
 2. bencinske servise,
 3. finančne storitve,
 4. geodetske storitve,
 5. pošto,
 6. dostavne službe,
 7. dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 8. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
 9. individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 10. osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 11. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 12. storitve frizerskih salonov ter medicinske pedikure in medicinske manikure,
 13. čistilne servise in čistilnice,
 14. premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
 15. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 16. druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Izjeme od prepoved, ki zahtevajo izvedbo testa, pa veljajo za:

 1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 2. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 3. kmetijske prodajalne,
 4. specializirane prodajalne z otroškim programom,
 5. prodajalne s površino do 400 m2, ne glede na vrsto blaga,
 6. tržnice,
 7. druge servisne delavnice s površino do 400 m2 ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
 8. storitve nepremičninskega posredovanja,
 9. storitve higienske nege, ki niso storitve frizerskih salonov, medicinske pedikure in medicinske manikure (kot na primer kozmetične dejavnosti, pedikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
 10. individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 11. storitve salonov za nego živali.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev v okviru izjem, ki zahtevajo izvedbo testa, je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo tovrstno ponudbo in prodajo blaga in storite, enkrat tedensko opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi. Ponujanje in prodajanje tovrstnega blaga in storitev torej lahko opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki Sloveniji.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 8. do 11. točke izjem, ki zahtevajo izvedbo testiranja, pa je dovoljeno le pod pogojem, da potrošniki predhodno opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi in da osebi, ki izvaja tovrstno ponudbo ter prodajo blaga in storitev, predložijo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur.

Za izjeme, določene pod točkami 1, 2, 3, 4 in 6, ki zahtevajo izvedbo testa, začne pogoj tedenskega testiranja zaposlenih na prisotnost na SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi, veljati 12. februarja 2021.

Izjeme, določene v 5. in 7. do 11. točki, ki zahtevajo izvedbo testa, začnejo veljati od 9. februarja 2021 dalje, ob pogoju negativnega izvida testa zaposlenih na prisotnost na SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi, oziroma so dejavnosti lahko odprte že od 6. februarja 2021,  v kolikor zaposleni že izpolnjujejo pogoj zagotovitve negativnega izvida testa.


Veljavnost: od 30. januarja do vključno 5. februarja 2021:

OHRANIJO se vse izjeme, ki so bile dovoljene do vključno 29. januarja 2021,  spreminjajo pa se statistične regije, ki izpolnjujejo pogoj bolj ugodne epidemiološke slike. Te statistične regije pa so po novem: Osrednjeslovenska, Podravska, Gorenjska, Koroška, Primorsko-notranjska, Pomurska in Savinjska.

DODANA pa je še ena izjema:

 • v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, se dovoli prodaja nogavic in perila.

Veljavnost: od 23. do vključno 29. januarja 2021:

OHRANIJO se vse izjeme, ki so bile dovoljene do vključno 22. januarja 2021. V statističnih regijah Osrednjeslovenska, Pomurska, Savinjska, Podravska, Gorenjska, Obalno-kraška, Koroška, Zasavska in Primorsko-notranjska pa lahko poslujejo tudi:

 • premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles) in
 • specializirane prodajalne z otroškim programom.

Veljavnost: od 16. do vključno 22. januarja 2021:

Vse izjeme, ki so bile dovoljene do vključno 15. januarja 2021, se PODALJŠAJO še do vključno 22. januarja 2021.


Veljavnost: od 9. do vključno 15. januarja 2021:

Ohranijo se izjeme iz obdobja 7. do 13. januar, k njim pa se dodajo še sledeče:

 • geodetske storitve,
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki (op: pojasnilo MGRT 11.1.2021: Dovoljeno je opravljati gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Izjema gradbenih del velja za nenaseljena gradbišča, nenaseljene hiše in nenaseljena stanovanja, na primer prazno stanovanje v sicer naseljenem bloku. Za naseljene hiše in stanovanja ta izjema ne velja.)
 • medicinska pedikura in medicinska manikura (op: pojasnilo MGRT dne 11.1.2021: Gre za nujne storitve, v okviru katerih je pedikuro in manikuro mogoče opravljati pri osebah, ki potrebujejo strokovno pomoč pri urejanju vraščenih nohtov, odstranjevanju kurjih očes in podobno. Kot izjema pa se NE šteje izvajanje kozmetične dejavnosti in ponujanje storitev, ki jih lahko potrošnik uredi sam (na primer navadno striženje zdravih nohtov, strganje pet, lakiranje nohtov).
 • čistilni servisi, pralnice in kemične čistilnice (op: tolmačenje MGRT z dne 11.1.2021: Pri izjemi čistilnih servisov gre za izjemo vseh storitev čiščenja, zato je dovoljeno opravljanje dejavnosti npr. kemičnim čistilnicam, pralnicam.) 

Veljavnost: od 7. do 13. januarja 2021:

Vlada je sprejela nov odlok, ki velja od 7. 1. 2021 do 13. 1. 2021. Po njegovih določilih prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • finančne storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • tržnice s hrano,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 • storitve frizerskih salonov,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Tolmačenje glede tega kaj se sme in kaj ne, najdete TUKAJ!

Med drugim to pomeni, da npr. storitev avtomehanike, avtoelektrike, avtokleparstva, avtoličarstva, pranja vozil, avtovleke in podobno za POTROŠNIKE ni dovoljeno opravljati, razen če gre za nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. Še vedno se ne sme prodajati nadomestnih delov potrošnikom, razen v okviru in po pravilih spletne trgovine. Še naprej lahko brez omejitev delujejo tehnični pregledi, prav tako je mogoče opravljati tudi vse storitve vzdrževanja in popravil vozil za pravne osebe (d.o.o., s.p., d.d., društva in podobno).

Podrobnosti za posamezne dejavnosti najdete TUKAJ!

Vlada je 8.1.2021 sprejela načrt sproščanja ukrepov.