IZOBRAŽEVANJE

Posebno skrb namenjamo izobraževanju svojih članov in pri njih zaposlenih delavcev. V ta namen organiziramo vrsto za člane brezplačnih ali subvencioniranih izobraževanj, debatnih večerov, strokovnih seminarjev, predavanj, usposabljanj, delavnic, tečajev iz različnih področij, in sicer:

  • splošni seminarji in delavnice s področja: davkov in računovodstva, vodenja podjetja, delovne zakonodaje, trženja in prodaje, zakonodajnih novostih…
  • specializirani seminarji, namenjeni posameznim sekcijam (npr. za pridobitev kode 95,…)
  • sofinanciranje individualnih izobraževanj
  • organiziranje in sofinanciranje strokovnih ekskurzij in strokovnih sejmov
  • tečaji tujih jezikov in računalništva
  • usposabljanja iz Prve pomoči in iz varstva in zdravja pri delu

Izobraževanja, seminarji in delavnice so namenjeni tudi nečlanom, vendar so za njih ti dogodki plačljivi v celoti.

Aktualna izobraževanja na OOZ Škofja Loka si lahko ogledate v rubriki Aktualno.

Splošni pogoji

SPLOŠNO

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezno izobraževanje pred izvedbo izobraževanja, izvedbo izobraževanj in varovanje osebnih podatkov.

Splošni pogoji veljajo za vsa izobraževanja (delavnice, seminarje in druge podobne izobraževalne dogodke), ki jih organizira Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka (v nadaljevanju OOZ Škofja Loka) in za vse udeležence, razen če je v okviru prijave na posamezno izobraževanje s strani OOZ Škofja Loka določeno drugače.

Splošni pogoji so sestavni del prijave na vsako izobraževanje ne glede na obliko prijave (pisno, preko spletne strani ali na drug način, ki izkazuje osebo in izobraževanje na katero se oseba prijavlja).

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.ooz-skofjaloka.si/izobrazevanje/ in se lahko občasno spreminjajo.

Vsak udeleženec s prijavo na posamezno v celoti sprejema te Splošne pogoje.

PRIJAVA

Prijava na seminar je praviloma možna do 3 dni pred začetkom izobraževanja oz. do datuma, ki je naveden na prijavnici oz. do zapolnitve prostih mest. V primeru prostih mest je prijava na izobraževanje možna tudi zadnji dan izvedbe izobraževanja. Prijava je možna po e-pošti (ooz.sk.loka@siol.net, julija.primozic@ozs.si ali petra.dolenc@ozs.si), po telefonu 04 50 60 200 ali preko spletne prijave (http://www.ozs.si/Dogodki.aspx).

Prijava na izobraževanje je sprejeta, ko prejme udeleženec ali prijavitelj potrditev po e-pošti na naslov, ki ga je podal ob prijavi.

Ob vsaki prijavi (ne glede na način prijave), je potrebno posredovati naslednje podatke:

  • ime in priimek udeleženca,
  • podatke o plačniku / prijavitelju na izobraževanje (podatki o firmi)
  • telefon,
  • e-pošta.

ODJAVA

Odpoved izobraževanja s strani udeleženca

Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov: ooz.sk.loka@siol.net. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo. Pisne odjave upoštevamo do 3 delovne dni pred izvedbo izobraževanja. V tem primeru kotizacijo vrnemo v celoti. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo.

Ne glede na to določilo bo OOZ Škofja Loka na predlog prijavljenega udeleženca skušala reševati odpoved izobraževanja v njegovo korist. Odjavljenemu udeležencu se lahko tako ponudi nadomestno predavanje, nadomestni termin predavanja oz. prenos prijave na drugo osebo (udeleženca). V primeru, če udeleženec zavrne predlagane možnosti, se kotizacijo obdrži v celoti.

Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom.

Odpoved ali prestavitev termina izobraževanja s strani OOZ Škofja Loka
OOZ Škofja Loka si v primeru premajhnega števila udeležencev ali drugega nepredvidenega dogodka pridržuje pravico do odpovedi izobraževanja. V tem primeru vse udeležence pravočasno obvesti. Obveščanje poteka po e-pošti ali telefonu. V primeru odpovedi izobraževanja organizator vsa dospela plačila vrne v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadrži sredstva za udeležbo na drugem izobraževalnem dogodku v tekočem letu.

OOZ Škofja Loka si pridržuje pravico do spremembe lokacije in spremembe termina izobraževanja. Prav tako si pridržuje pravico do spremembe programa oz. zamenjave predavatelja. O kakršnikoli spremembi vse udeležence pravočasno obvesti.

KOTIZACIJA

Višina kotizacije in morebitne dodatne ugodnosti (npr. popust) za člane je navedena na vabilu na izobraževanje.

Člani zbornice, ki imajo poravnano članarino in pri njih zaposleni (največ 2 osebi na obratovalnico), imajo običajno udeležbo na izobraževanju brezplačno oz. lahko koristijo popust naveden na vabilu. Vse ostale posebnosti so navedene na vabilu posameznega izobraževanja.

Kotizacija se poravna na podlagi izstavljenega predračuna najpozneje 3 delovne dni pred začetkom izobraževanja na račun pri NLB d.d. Ljubljana 02024-0019835974, sklic na št. 00-DŠ prijavitelja. Račun se izda po končanem izobraževanju.

Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Kotizacija običajno vključuje seminarsko gradivo (v obliki prezentacije oziroma po presoji predavatelja), na željo udeleženca pa lahko organizator izda tudi potrdilo o udeležbi.

SEMINARSKO GRADIVO – PREZENTACIJE PREDAVATELJEV IN VSEBINA PREDAVANJ

Udeleženci običajno prejmejo seminarsko gradivo (največkrat v obliki prezentacije predavatelja) v elektronski obliki po e-pošti na naslov, naveden v prijavi.

Prezentacije, ki jih uporabljajo izvajalci programa za predstavitev vsebin na izobraževalnih dogodkih, so njihovo avtorsko delo in se po dogovoru s predavateljem oz. z njegovim dovoljenjem lahko posredujejo elektronsko kot seminarsko gradivo prijavljenim udeležencem. Le-to je namenjeno udeležencem izobraževanja izključno za lastno uporabo. Razmnoževanje ali distribuiranje delov ali celote, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega soglasja avtorja (predavatelja) ni dovoljeno.

Za morebitne strokovne napake v gradivu nosijo vso odgovornost avtorji gradiva. Vsebina predavanj na posameznih dogodkih izraža izključno stališča avtorjev (predavateljev) in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali OOZ Škofja Loka.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavah, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov in predstavitev storitev OOZ Škofja Loka. Prijavitelji na posamezno izobraževanje dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavah, lahko kadarkoli zahtevajo, da OOZ Škofja Loka trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke za namen neposrednega trženja svojih storitev. OOZ Škofja Loka je dolžna v 15 dneh po prejemu zahteve ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja izdelkov in storitev OOZ Škofja Loka ter o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestiti osebo, ki je to zahtevala. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije OOZ Škofja Loka.

VELJAVNOST

Splošni pogoji veljajo od 1. marca 2018.

Dodatne informacije o izobraževanjih: