Informacije za gospodarstvo ob naravni nesreči (1. del)

Datum objave: 30. avgust, 2023

Objavljamo zbir informacij za gospodarstvo in druge uporabne vsebine, ki so bile objavljene do vključno 30.08.2023. Novejše informacije najdete v 2. delu.

28.08.2023 - dopolnitev 30.08.2023

POSNETEK seminarja s predstavniki ministrstev glede izpolnjevanja obrazcev za prijavo škode

Posnetek webinarja - ocenjevanje škode objavljen na spletni strani OZS.

V petek, 25. avgusta 2023, je na spletu potekalo spletno izobraževanje glede informacij in pravilnega izpolnjevanja obrazcev za prijavo škode na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka, udeleženci so lahko spoznali tudi vloge za povračila nadomestil plač zaradi višje sile in čakanja na delo ter vse glede prijave škode na infrastrukturi.

Prezentacijo najdete TUKAJ Posnetek pa najdete TUKAJ!

Na nekatera najpogostejša vprašanja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pripravlja tudi gradivo z odgovori. Gradivo se bo ves čas posodabljalo.

Dodatni webinar bo  v torek, 29. avgusta, ob 15. uri. Dostop do webinarja: https://us06web.zoom.us/j/84558086516, Webinar ID: 845 5808 6516

Predhodna prijava ni potrebna!

 

23.08.2023

CENITVE: V kolikor potrebujete cenitev nepremičnin ali opreme za prijavo škode, vam je na voljo tudi podjetje Evalinvest d.o.o. (Kristijan Sivec, tel.: 031 890 475 ali Andreja Borštnar, tel.: 041 848 042).

 

21.08.2023

POZIVI OBČIN K PRIJAVI ŠKODE ZARADI POPLAV (prijavite tudi škodo na poslovnih objektih!!!) - (23.8.2023 smo dodali še podatke Občine Železniki)

V skladu s sprejetim Sklepom Uprave za zaščito in reševanje št. 844-30/2023-18 – DGZR z dne 10. 8. 2023, lahko lastniki škodo prijavite na predpisanem obrazcu, in sicer:

 • OBRAZEC 1 -  Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi škode na kmetijskih zemljiščih.
 • OBRAZEC 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi škode za popolnoma uničen objekt.
 • OBRAZEC 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči« je namenjen prijavi delne škode na objektih.
 • OBRAZEC 5 – Ocena škode na gradbenih in inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski plinovodi, vodni objekti, dovozi, ceste, podporni zidovi in drugo), povzročene po naravni nesreči« pa je namenjen prijavi škode na gradbeno-inženirski infrastrukturi.

K prijavi (obrazcu) je potrebno priložiti fotografije poškodovanega objekta, iz katerih bodo razvidne poškodbe. Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih). Pri izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge upoštevajte tudi naslednje:

 • uničen objekt se oceni na »OBRAZCU 3«,
 • delna škoda povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu pa se oceni na »OBRAZCU 4«,
 • vsak objekt (stanovanjski, poslovni,…) se oceni ločeno in popiše na obrazcu 4 (delna škoda na stavbi), torej mora biti za vsak poškodovan objekt oddana svoja vloga,
 • za poškodbe na skupnih delih stavb prijavo vloži upravnik stavbe,
 • za objekte v solastništvu, škodo prijavi eden izmed solastnikov.

KLIKNITE NEPOSREDNO NA NAZIV OBČINE ZA OBRAZCE IN NAVODILA!!!

OBČINA ŽELEZNIKI

 • Rok za zbiranje vlog je do vključno petka, 1. septembra 2023. 
 • Izpolnjene obrazce lahko:
  • pošljite po pošti na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki,
  • pošljite po elektronski pošti na naslov: uprava@zelezniki.si;
  • ali oddajte osebno v sprejemni pisarni Občine Železniki.

OBČINA ŠKOFJA LOKA:

 • Rok za zbiranje vlog je do vključno četrtka, 31. avgusta 2023. 
 • Izpolnjene obrazce lahko:
  • oddate v sprejemni pisarni (Loška hiša) Občine Škofja Loka v času uradnih ur ali
  • pošljete po pošti na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka s pripisom "Vloga - poplave avgust 2023".

OBČINA ŽIRI: 

 1. Rok za zbiranje vlog je do vključno ponedeljka, 4. septembra 2023, do 12. ure. 
 2. Izpolnjene obrazce lahko:
  • pošljete po elektronski pošti na: obcina.ziri@ziri.si  z navedbo zadeve: »Prijava škode – Poplave avgust 2023«,
  • dostavite v Sprejemno pisarno občine Žiri ali
  • pošljete po pošti na naslov: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 >Žiri  z dopisom »Prijava škode – Poplave avgust 2023«.
 3. Dodatne informacije in pojasnila: 04 50 50 714 - g. Andrej Poljanšek

OBČINA GORENJA VAS-POLJANE:

 1. Rok za zbiranje vlog je do vključno petka, 1. septembra 2023.
 2. Izpolnjene obrazce lahko:
  • pošljite po pošti na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
  • ali oddate osebno v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane.

Ocenjevanje spodaj navedene škode NI v pristojnosti občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah in jo morate morebitni oškodovanci prijaviti neposredno stvarno pristojnemu organu:

 • v gozdovih škodo ocenjuje Zavod za gozdove RS,
 • na vodotokih škodo ocenjuje Direkcija RS za vode,
 • na kulturni dediščini škodo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine,
 • v gospodarstvu (razen na objektih) škodo ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo ter
 • na državni infrastrukturi Ministrstvo za infrastrukturo.

17.08.2023

PRIJAVA OCENE ŠKODE V GOSPODARSTVU ZARADI POSLEDIC POPLAV:

Do 1.9.2023 je potrebno oddati oceno škode v gospodarstvu, vendar le za škodo, ki je nastala na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka. Navedite tudi oceno stroškov čiščenja strojev, opreme in zalog, kar opredelite kot strošek dela zaposlenih v podjetju in/ali strošek zunanjih izvajalcev.

Škoda na poslovnih stavbah v to pomoč ni vključena, le-to bodo podjetja prijavila svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga bo izdala občina. Ko bodo obrazci na voljo, jih bomo objavili na naši spletni strani.

Na TEJ POVEZAVI najdete vsa potrebna pojasnila, predvsem pazljivo preberite rubriko POMEMBNA OPOZORILA!

POZOR! V navodilih za izpolnjevanje obrazca za oceno škode za poplave so navedeni stari podatki oz. stare oznake iz REK obrazcev. Pravilne oznake so:

DV = ČPP + PVZ + ULP + DPP – ZVZ- STR - OS

pri čemer je:

DV= dodana vrednost

ČPP= čisti prihodki od prodaje (AOP oznaka iz priloge 6B: 050) – pravilno 110

PVZ= povečanje vrednosti zalog (AOP oznaka iz priloge 6B: 054) – pravilno 121

ULP= usredstveni lastni proizvodi in storitve(AOP oznaka iz priloge 6B: 056) – pravilno 123

DPP= drugi poslovni prihodki (AOP oznaka iz priloge 6B: 057) – pravilno 125

ZVZ= zmanjšanje vrednosti zalog (AOP oznaka iz priloge 6B: 055) – pravilno 122

STR= stroški blaga, material in storitev (AOP oznaka iz priloge 6B: 060) – pravilno 128

OS= ostali stroški (AOP oznaka iz priloge 6B: 075) – pravilno 148b

 

OMOGOČENA ODDAJA VLOG ZA POVRAČILA NA ZRSZ

Od danes, 17.8.2023, lahko delodajalci elektronsko vložite vlogo za povračilo nadomestila plače zaradi višje sile ali začasnega čakanja na delo v povezavi s posledicami poplav. Naj poudarimo, da zaradi odprave posledic poplav iz avgusta 2023 delodajalci lahko uveljavljate oba ukrepa - tako višjo silo kot čakanje na delo, saj je delo lahko onemogočeno tudi iz obeh razlogov. Vendar pa pri tem za isto obdobje ne morete uveljavljati obeh ukrepov za istega zaposlenega. 

 1. Več o povračilu nadomestila plače zaradi višje sile najdete TUKAJ
 2. Več o povračilu nadomestila plače zaradi čakanja na delo najdete TUKAJ!

POZOR! Vlogo vložite v 15-ih dneh od uveljavitve zakona (do 28.8.2023) oziroma od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi višje sile ali napotitve zaposlenega na začasno čakanje na delo.

 

PREDLAGANJE REK OBRAZCEV

O izplačilu nadomestila plače zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče ter o izplačilu nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo delodajalec poroča na REK-O obrazcu. Davčnemu organu se predloži na dan izplačila, pri čemer osnovo za obračun prispevkov za socialno varnost vključuje v polje P01 in jo ločeno izkaže v polju P01b Nadomestila plače, ki ne bremenijo delodajalcev. Za namene oblikovanja pokojninske osnove podatke o izplačanem nadomestilu vpiše v polje M01 Plača in nadomestila plače. Dodatni podatki o plači (polja S) se ne izpolnjujejo.


14.08.2023

1.ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ:

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije - ZDOPS je pripravilo pregled interventnih ukrepov po poplavah. Najdete jih TUKAJ!!

Vzorec obrazca za odrejanje začasnega čakanja na delo najdete TUKAJ!

Vzorec izjave zaposlenega o odsotnosti zaradi višje sile pa TUKAJ!

Vzorce seveda ustrezno prilagodite.

Pri zavodu za zaposlovanje novela zakona omogoča:

 • uveljavljanje pomoči v primeru višje sile zaradi posledic naravne nesreče in
 • začasnega čakanja na delo.

Obe povračili boste lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce, ki bo predvidoma na voljo 17. avgusta. Pred prvo uporabo portala se je potrebno registrirati. Informacije najdete TUKAJ!

2. MOŽNOSTI GLEDE ODSOTNOSTI DELAVCEV Z DELA IN ORGANIZACIJE DELA:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo pregled možnosti glede odsotnosti delavcev iz dela in organizacije dela ter urejanja pravic in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče s pogostimi vprašanji. Pojasnila so dopolnili z interventnimi ukrepi. Več o tem najdete TUKAJ!


11.08.2023

1.ZAČASNI UKREPI na osnovi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč:

 • Pomoč za samozaposlene: Podrobnosti o ukrepu najdete TUKAJ! Opozarjamo pa, da bo potrebno pomoč vrniti, če ne bodo prihodki upravičenca v letu 2023 zaradi posledic poplav upadli za več kot 50% glede na leto 2022!
 • Enkratna solidarnostna pomoč delavcu: delavcu jo izplača delodajalec v letu 2023 za hujšo škodo, nastalo delojemalcu zaradi naravne nesreče poplav v avgustu 2023, in sicer se le-ta do višine 10.000 eurov ne všteva v davčno osnovo iz dohodka iz delovnega razmerja. Za hujšo škodo se šteje škoda, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje.
 • Olajšava za donacije za leto 2023: pojasnilo najdete TUKAJ!
 • Poslovanje s Finančno upravo: zakonske možnosti, ki jih lahko zavezanci izkoristijo v trenutni situaciji (plačilo davka, znižanje akontacije davka,...), najdete bolj podrobno TUKAJ!

2. DELO NA DELA PROST DAN 14.08.2023: pojasnila z delovnopravnega vidika najdete TUKAJ!

3.POMOČ GOSPODARSTVU: Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč omogoča, da se za odpravo posledic naravnih nesreč sredstva za odpravo posledic škode v gospodarstvu lahko namenijo sredstva v nepovratni obliki (kot subvencije) ali povratni obliki (kot posojila ali garancije), tako v obliki posojilnih skladov kot v obliki jamstvenih shem. Nabor ukrepov (pojasnila o ukrepih bomo objavili naknadno, v začetku prihodnjega tedna) najdete TUKAJ!

4. ZAMENJAVA UNIČENIH DOKUMENTOV: Osebe, ki so v poplavah ostale brez dokumentov ali so ti poškodovani, so ob vlogi za nov dokument oproščene plačila upravnih taks za izdajo: osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega in prometnega dovoljenja, tujskih listin, listin s področja orožja in prometa. Prav tako bo zbornica vsem strankam, ki bodo zaprosile za izdajo novih dokumentov (obrtno dovoljenje, licence, spričevala, potrdila…), zaradi uničenja, ki je posledica vodne ujme, dokumente izdala brez plačila nadomestila za izvedbo postopka.


10.08.2023

1.SPREJETI PRVI UKREPI ZA OHRANITEV DELOVNIH MEST IN DELOVANJA GOSPODARSTVA: včeraj je bila sprejeta novela zakona, ki mora biti še objavljena v Uradnem listu, med drugim pa uvaja prve ukrepe za področje gospodarstva, kot so npr.:

A) odsotnost delavca z delovnega mesta zaradi višje sile:

 • Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave, bo upravičen do višjega nadomestila plače, in sicer v višini 80 odstotkov plače, ki bi jo zaposleni prejel, če bi delal, pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.
 • Delodajalec bo lahko pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje uveljavljal pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče poplave. Izplačana nadomestila plač delavcev bo Slovenija povrnila v celoti, upravičenost do povračila nadomestil plač pa bo trajala od 3. avgusta 2023 do 31. decembra 2023.

B) ukrep čakanja na delo:

 • Novela zakona določa pravico do delnega povračila nadomestila plače tudi za delavce na začasnem čakanju na delo, ki jo lahko, z izjemami določena v noveli zakona. Pravico lahko uveljavlja vsak delodajalec v Sloveniji, registriran najpozneje na 2. avgust 2023, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic poplav. Višina delnega povračila nadomestila plače znaša 80 odstotkov nadomestila plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II) in je omejena z višino povprečne mesečne plače v Sloveniji za mesec maj 2023. Novela zakona določa možnost podaljšanja delnega povračila nadomestila plače s sklepom Vlade do 31. decembra 2023. 
 • Delodajalec lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo največ za obdobje od 3. avgusta 2023 do 31. oktobra 2023 in ob tem uveljavlja pravico do delnega povračila nadomestila plače z vlogo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 15 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. 
 • Delavec bo imel za čas začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove iz sedmega odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.
 • POZOR! V primeru odpuščanj delavcev iz poslovnega razloga in delitve dobička, novela zakona vsebuje varovalko. Delodajalci, ki so uveljavljali pravico do povračila nadomestila plače tako za primer čakanja na delo kot višje sile, bodo morali v primeru teh ravnanj prejeta sredstva vrniti v celoti.

C) pomoč samozaposlenim:

 • Samozaposleni, ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve novele zakona in dejavnosti zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023, novela zakona predvidvea pomoč v višini 1.200 evrov na mesec za avgust, september, oktober, november in december 2023, ki bo oproščena vseh davkov in prispevkov. Za izplačilo pomoči za samozaposlene bo treba predložiti izjavo preko informacijskega sistema FURS.
 • Pomoč za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije, bo znašala 760 evrov na mesec, pomoč za upravičence kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa bo znašala 1.020 evrov na mesec.  Za izplačilo pomoči za samozaposlene bo potrebno predložiti izjavo preko informacijskega sistema FURS.

D) 7 dni plačane odsotnosti za prostovoljce:

 • Prostovoljci imeli pravico do dodatne plačane odsotnosti z dela v obsegu največ sedem delovnih dni, ki jo delodajalcem povrne Slovenija.
 • Prostovoljec bo moral upravičenost do odsotnosti izkazati na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu, izplačana nadomestila plač prostovoljcev pa bo Slovenija povrnila v celoti.

2. PROSTI DAN 14.8. IN ODPRTJE TRGOVIN

Državni zbor RS je na včerajšnji seji ponedeljek, 14.8.2023, določil kot dela prost dan. Na podlagi posebnega pooblastila pa je poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan že dne 5.8.2023 izdal Odredbo za možnost odprtja prodajaln tudi ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih. Ker Odredba velja do preklica za celotno državo, so trenutno prodajalne, v katerih se prodajajo živila, tehnično blago in otroška oprema, lahko odprte tudi ob praznikih in nedeljah. To pomeni tudi v ponedeljek, 14.8.2023!

3. IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ: V primeru naravnih nesreč veljavna socialna zakonodaja omogoča pomoč v obliki izredne denarne socialne pomoči. Več o tem TUKAJ!

4. STANOVSKA POMOČ OBRTNIK - OBRTNIKU:  številni člani opozarjajo, da so neizmerno hvaležni za vso pomoč prostovoljcev in raznih obrtnikov, so pa soočeni s potrebami oz. pomočjo po nekaterih specifičnih (strokovnih) storitvah, ki jim jo lahko zagotovijo le kolegi obrtniki/podjetniki. Torej tisti, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo (razna elektro inštalacijska popravila, popravila kombijev, itd). Za čim bolj učinkovito pomoč je OZS pripravila online obrazec  https://www.ozs.si/pomoc, kjer se evidentira potreba po teh storitvah, OZS pa bo po sekcijah in naši bazi posredovala te informacije branžno in ciljno.

5. POMOČ - SOLIDARNOST: Civilna zaščita opozarja, da naj se vsa ponujena pomoč (res je te veliko in iz vseh strani) evidentira preko aplikacije POPLAVE 2023. Na ta način se ponudniku dodelijo naloge, prejme tudi natančna navodila kam, kdaj itd. naj se zglasi.

6. BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ: Poleg naše območne zbornice in OZS, vam je za pravno pomoč na voljo tudi Odvetniška pisarna Andoljšek d.o.o. Podjetjem (gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom) s sedežem na širšem območju Škofje Loke, Selške doline in Poljanske doline glede delovnopravnih vprašanj, nadomestil in drugih plačil, urejanja pogodbenih odnosov s poslovnimi partnerji, donacijami, prijavo škode na poslovnih prostorih pri zavarovalnici, subvencijami in drugimi ugodnostmi v času kriznih razmer zaradi poplav do konca meseca avgusta 2023 nudijo brezplačno pravno pomoč. Vprašanja lahko pošljete na e-mail naslov janez.sekirnik@opam-law.com ali jihpokličete na 00386 8 161 40 51.

7. SPROSTITEV TOVORNEGA PROMETA: Ministrstvo za promet obvešča, da bo v ponedeljek, 14. 8. 2023, zaradi izrednih razmer izjemoma dovoljen promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih NDM presega 7,5 t.  Prav tako bo  v času od sobote, 12. 8. 2023 do vključno torka, 15. 8. 2023 zaradi izrednih razmer dovoljen promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih NDM presega 7,5 t, če se prevozi izvajajo zaradi odpravljanja posledic poplav.

8. POSLOVANJE S FINANČNO UPRAVO: pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami najdete TUKAJ!


08.08.2023

1. DEŽURNE SLUŽBE:

 • Žiri: 
  • dežurna številka Občine Žiri: 04 5050 712 (klici za informacije javnega značaja, prijava razmer na cestah in ostali javni infrastrukturi...)
  • dežurna številka štaba Civilne zaščite Žiri: 031 346 308 (klici na pomoč, potreba po hrani, vodi, ujeti ljudje in živali, za nujne interventne dogodke)
  • župan Franci Kranjc: 041 639 609
 • Gorenja vas-Poljane:
  • štab Civilne zaščite za nujne primere: 031 609 227;
  • evidentiranje plazov in usadov: KS Poljane 04 51 83 100 ali info@obcina-gvp.si, KS Gorenja vas - Gašper Čadež 041 426 342
 • Škofja Loka:
  • intervencijska številka: 040 390 112
 • Železniki:
  • štab Civilne zaščite: 041 368 969

2. POMOČ RDEČEGA KRIŽA: Z Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Škofja Loka, sporočajo, da se lahko nanje obrnete v primeru, da potrebujete vodo, prehranske pakete ali oblačila. Če je možno, lahko navedeno prevzamete v skladišču na Partizanski cesti 1 nasproti Vrtca Kamnitnik ali pa vam tudi dostavijo. Skladišče odpirajo po potrebi. Za dodatne informacije so dosegljivi na telefonski številki 051 454 929. 

Odprli so tudi račun, na katerega lahko posameznice, posamezniki ali podjetja nakažete pomoč za prizadete na celotnem Škofjeloškem: RKS-OZ ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 1, TRR: SI 56 0700 0000 0187 397, SKLIC: 00 784010-249, NAMEN: POPLAVE 2023, KODA NAMENA: CHAR

3. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV V PRIMERU NARAVNE NESREČE: Delovna zakonodaja daje več možnosti, kako urejati odsotnost delavcev. Informacije in dodatna pojasnila najdete TUKAJ!

4. KAKO PRIJAVITI ŠKODO: Najprej poskrbite za svojo varnost, nato pa:

 • Pri prijavi škode se obrnite na svojega zavarovalnega zastopnika/agenta oziroma uporabite prijavo škode na daljavo, saj na nekaterih poplavljenih območjih ne delujejo vse poslovalnice. Na spletnih straneh posameznih zavarovalnic so objavljene klicne številke, na katere lahko pokličete, in dodatne informacije glede postopka za prijavo škode.
 • S sanacijo škode pričnite takoj, ko bo to varno in mogoče, ter jo ustrezno dokumentirajte. Škodo fotografirajte ali posnemite tudi med sanacijo. Če je možno, poplavljene in uničene stvari spravite do prihoda cenilca oziroma do drugačnih navodil zavarovalnice. Če imate večje število poškodovanih stvari, je priporočljivo, da pripravite seznam poškodovanih stvari s podatki o starosti in nabavni vrednosti teh stvari.
 • Na podlagi te dokumentacije bo zavarovalnica presodila, ali je potreben ogled na lokaciji, ali bo zadostoval ogled na daljavo preko video klica ali pa se lahko primer zaključi na osnovi posredovanih fotografij. Bolj natančen je popis škode, lažje in hitreje bodo cenilci zavarovalnic škodo rešili in zaključili.

5. ZAČASNI UKREPI FURS-A ZA POMOČ DAVČNIM ZAVEZANCEM: Odlok je začel veljati 6. 8. 2023 in bo veljal 1 mesec, prinaša pa ukrepe za zavarovanje položaja strank v upravnih zadevah, pa tudi zakonske možnosti za predložitev obračunov po izteku predpisanega roka ter možnost vložitve vloge za ugodnejši način odplačevanja davkov. Več o tem TUKAJ!

6. ZBIRANJE IN PREJEM POMOČI LE PREKO HUMANITARNIH ORGANIZACIJ: Če želite pomagati s finančnimi sredstvi, jih prispevajte preko humanitarnih organizacij. Le v primeru, da fizična oseba prejme sredstva s strani organizacije, ki ima status humanitarne organizacije in deluje v javnem interesu, je ta pomoč oproščena plačila dohodnine. Pojasnilo o tem najdete TUKAJ! Akcijam zbiranja pomoči za oškodovane se je pridružila tudi Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom, ki je v ta namen odprla poseben sklic na svojem računu. Podatke najdete TUKAJ!

7. POMAGAJTE Z GRADBENO MEHANIZACIJO, ČE LE LAHKO: Na spletni strani https://www.ozs.si/pomoc je objavljen spletni obrazec, preko katerega nam lahko posredujete o strojih, opremi in njihovi razpoložljivosti ter tako priskočite na pomoč kolegom obrtnikom, podjetnikom in ostalim državljanom.