Subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru Škofje Loke

Datum objave: 30. marec, 2018

Javni razpis za Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v ožjem mestnem središču Škofje Loke je ponovno odprt!

Občina Škofja Loka ponovno objavlja javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih na območju na ožjem zaščitenem območju starega mestnega jedra v občini Škofja Loka (v nadaljevanju: SMJ Škofje Loke) v letu 2018. Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslovnih prostorov od dneva opravljanja poslovne dejavnosti, to je od dneva, ko je poslovni prostor odprt za potrošnike in uporabnike storitev do 31.12.2018. Najvišje možno sofinanciranje najemnine je do 50 % najemnine oziroma do 3 EUR/m2. Upravičen strošek je neto najemnina (brez vključenih davčnih dajatev). Višina razpisanih sredstev za leto 2018 je 23.000,00 EUR. Najvišja možna najemnina ne sme presegati 6 EUR/m2. Najvišja dodeljena višina sredstev na posamezni poslovni prostor je 2.500,00 EUR.

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mikro, mala podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, zavodi in socialna podjetja, ki bodo izvajali dejavnost v pritličnih prostorih SMJ Škofje Loke.

Prijavijo se lahko obstoječi in bodoči najemniki pritličnih poslovnih prostorov v SMJ Škofje Loke, ki bodo v do sedaj praznih poslovnih prostorih (prostor je prazen 1 leto pred objavo tega razpisana) opravljali gospodarsko dejavnost in imajo sklenjeno najemno pogodbo ali jo bodo sklenili v letu 2018. Prednost do sofinanciranja bodo imeli ponudniki s področja maloprodaje, predvsem umetne in domače obrti, unikatnih izdelkov in tradicionalnih domačih jedi.

Prejemniki subvencije se zavežejo, da bodo po končanem obdobju prejemanja subvencije (po 31.12.2018) v pritličnem poslovnem prostoru izvajali dejavnost vsaj še 6 mesecev (vsaj do 30.6.2019). Za območje zaščitenega SMJ Škofje Loke se šteje območje, ki je določeno z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njihovem območju (Uradni vestnik Gorenjske št. 21/88). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju (Uradni list RS, št. 31/93).

Javni razpis je odprt od 27.3.2018 do 15.5.2018. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke. Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali dostaviti osebno v sprejemno pisarno občine, Mestni trg 15, vendar najkasneje do torka, 15.5.2018 oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano:»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – GOSPODARSTVO 2018 – UKREP 2«. Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji strani) morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: naziv in naslov.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za financirani ukrep javnega razpisa, izjave, merila za vrednotenje ukrepa, vzorec pogodbe in pravilnik, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni občine Škofja Loka ter na spletni strani občine Škofja Loka.

Kontaktni podatki: Irena Studen,04 5112 313, irena.studen@skofjaloka.si