Subvencije za start-upe

Datum objave: 30. marec, 2018

Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti lahko za razvoj produkta in vstop na trg pridobijo nepovratna sredstva v višini do 54 tisoč evrov preko razpisa P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij.

Subvencije lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oziroma sodišču v obdobju od 1. 1. 2017 do vključno 15. 3. 2018.

Izpolnjevati morajo še naslednje pogoje:

  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev;
  • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani;
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije;
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge;
  • bodo v vlogi izkazala zaprto finančno konstrukcijo;
  • podjetje ni v težavah (poravnane obveznosti do države, ni v prisilni poravnavi, stečaju, likvidaciji, …).

Rok za prijavo na razpis je 20. april 2018.

Dodatne informacije in dokumentacija: Slovenski podjetniški sklad