Objavljen vavčer za statusno preoblikovanje družb

Datum objave: 22. maj, 2019

S pomočjo vavčerja lahko podjetja pridobijo subvencijo od 1.000,00 EUR do 5.000,00 EUR oz. 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov, ki se nanašajo na stroške svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja podjetij.

Kaj podjetjem omogoča vavčer za statusno preoblikovanje družb? Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k statusnemu preoblikovanju iz:

  • samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo (d.o.o., k.d.d., d.d.,e.d.d.)
  • delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno
  • zadruge v gospodarsko družbo (d.o.o., d.d., k.d.d, d.n.o., k.d.) ali obratno

z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

Upravičeni stroški:

  • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja podjetij
  • notarski stroški
  • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 1.1.2019 in trajajo do 30.9.2023

Višina subvencije: od 1.000,00 EUR do 5.000,00 EUR

Opozorila:

  • Samo za zunanjega izvajalca za svetovanje mora upravičenec priložiti tri ponudbe in v prijavnem obrazcu navesti izbranega izvajalca in razloge za izbor.
  • Statusno preoblikovanje ne sme biti izvedeno pred oddajo vloge na javni poziv.
  • Prijavitelj lahko po tem javnem pozivu pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).
  • Stroški so upravičeni le, če se MSP dejansko preoblikuje (dokazilo: sklep sodišča o dejansko izvršenem preoblikovanju).

Višina vseh sredstev namenjenih za vavčerje za statusno preoblikovanje družb v obdobju 2019-2023: 1.000.000,00 EUR

Dodatne informacije: Slovenski podjetniški sklad