FINANCIRANJE – KREDITI

  • Kratkoročni in dolgoročni krediti v okviru Kreditne sheme (subvencionirane obresti)

V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, je objavljen razpis, v okviru katerega je podjetjem in tistim, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno ugodno kreditiranje njihove dejavnosti.

Dolgoročni krediti se v okviru razpisa dodeljujejo za obdobje do 10–ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 1,95 %.

Pridobite jih lahko za:

  • nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,
  • nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter
  • nakup opreme in kmetijske mehanizacije.

Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 100.000,00 EUR dolgoročnega kredita, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30% celotne investicije podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov.

Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite, za financiranje tekočega poslovanja. Do vrednosti 50.000,00 EUR jih lahko za obdobje do 1-ega leta pridobite po obrestni meri 1,8%, nominalno.

Iz preteklih let so za nekatere občine na voljo še sredstva za dogloročne kredite. Omenjene kredite lahko do vrednosti 50.000,00 EUR prejmete po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 1,95% p.a.

Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora d.o.o., Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220.

  • Sofinanciranje obrestne mere kratkoročnih kreditov za člane OOZ Škofja Loka v sodelovanju z NLB d.d. in GB d.d. Kranj

Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem obrestne mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 2,5% oziroma 1,0%. Gre za možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih sredstvih s subvencionirano  obrestno mero, ki je namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju.

Sredstva so na razpolago pri NLB d.d. Ljubljana in Gorenjski banki d.d. Kranj.

 

 Vrsta naložbe Kratkoročni kredit 12 mesecev
Namen naložbe za gibljiva sredstva
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto
Možnost pridobitve kredita pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, podpis izjave o članstvu v OOZ Škofja Loka do konca leta 2017
GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana
1. Obrestna mera 2,50%, letno, nesprejemljiva 1,00%, letno, nespremenljiva
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke v skladu s politiko banke
3. obračunavanje obresti mesečno, na proporcialni način, na podlagi 360 dni za leto in za dejanske dneve financiranja mesečno, na način v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah Nove LB
4. Datum plačila obresti mesečno mesečno
5. Odplačilo glavnice v skladu z dogovorom s kreditojemalcem (mesečno, kvartalno, polletno) dvanajst mesečnih obrokov
6. Črpanje kredita nakazilo na poslovni račun nakazilo na poslovni račun
7. Nadomestilo za obravnavo zahtevka 100,00 EUR enkratno 80,00  EUR enkratno
8. Vloge sprejema Gorenjska banka d.d., PE Škofja Loka, Kapucinski trg 7, tel.: 04/  2084-142 NLB d.d., Koroška cesta 2, Kranj

tel.: 04/ 2874-150

Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko. Vsi kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti. Izkoristite ugodnost, ki vam jo nudi stanovska organizacija!